д-р Александрина Александрова

д-р Александрина Александрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Изследовател
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност х. преп.