В Университета в Ниш се проведе стартова среща по координиран от СА „Д. А. Ценов“ проект по програма Еразъм +

Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствено стартово заседание на екипа по ръководство на проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, проведено в периода 11-13.07.2021 год. в гр. Ниш, Република Сърбия. Институционален координатор на проекта е СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на работодателите на инвалиди в България, Икономическия факултет на Университета в Ниш, Фондацията на Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания и Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер, Германия.

Ръководител на проекта е проф. д-р Андрей Захариев, а координатор гл. ас. д-р Петко Ангелов, които взеха участие в проведеното събитие в Република Сърбия и връчиха на партньорите от Германия и Испания оригиналните споразумения за партньорство и финансиране със СА „Д. А. Ценов“. Като краен резултат от дискусиите бе одобрена компетентностна рамка с учебна програма на академичен курс с работно заглавие „Корпоративната социална отговорност в Индустрия 4.0“, който ще се структурира в два раздела: теоретичен, с отговорници по написването участници в проекта от Икономическия факултет на Университета в Ниш и Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ и практико-приложен, който ще се подготви от останалите трима партньори по проекта.

Участниците определиха и план за бъдещи действия, който включва провеждане през м. октомври 2021 г. на второ присъствено заседание в Мюнстер, където следва да се представи напредъка по подготовката на съдържанието на академичния курс и одобрят анкетни въпросници с фокус корпоративната социална отговорност и целеви групи от бизнеса и академичните среди. Домакините от Университета в Ниш, в лицето на декана на факултета проф. Тадия Джукич и зам.-деканите проф. Винко Лепойевич и проф. Биляна Джорджевич осигуриха отлични условия за провеждане на работната среща и потвърдиха важността на дългосрочните връзки между двете висши училища. От страна на Университета в Ниш координацията на дейностите по проекта е възложена на проф. Мая Джукич, която отправи покана към представителите на Свищовската академия за участие в традиционната годишна научна конференция на техния Икономически факултет, която ще се проведе на 14.10.2021 год. Като главен редактор на списание „Народностопански архив“ проф. Захариев покани професорите от Икономическия факултет в Ниш да публикуват на страниците на индексираното наше издание.

От българска страна проф. Андрей Захариев подари на Библиотеката на Икономическия факултет на Университета в Ниш разработени на английски език учебници и монографии, които са резултат от проекти на СА „Д. А. Ценов“, финансирани по програми на ЕС. От началото на проекта през месец октомври 2020 год., поради епидемичната обстановка в цяла Европа, всички координационни дейности се провеждаха в онлайн среда чрез платформата за видеоконферентни срещи на СА „Д. А. Ценов“. По проекта е разработен и уеб-сайт https://csr-project.eu/, като са регистрирани собствени лого и страници в социалните мрежи.

Благодарение на силните традиции на СА „Д. А. Ценов“ в областта на програма Еразъм+, качествата на институционалните партньори и научно-биографичните показатели на ангажираните с апликацията свищовски преподаватели, проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“ е класиран и финансиран сред първите четири за страната за 2020 год. сред 30 конкуриращи се проектни предложения на висши училища и организации. По конкурсни процедури на управляващия орган Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“ досега СА „Д. А. Ценов“ има три успешно разработени и финализирани проекта от 2016 и 2018 год.