Съобщение по проект BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 2.1 „Обучение на преподаватели в България“, Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения “ и Дейност 3.4 „Развитие на меки умения у студентите“

1. Експерт / „Обучение“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ програмни продукти и средства за електронно и хибридно обучение.
 • Добро познаване на изградената информационна система на СА „Д. А. Ценов“. Начините за автентификация и оторизация на потребителите. Подсистемите и връзките между тях.
 • Опит и добро познаване на съвременните методи за обучение на човешки ресурси.
 • Опит с основните процедури и работни инструкции за провеждане на предварителен контрол при поемане на задължения и извършване на разходи – минимум 3 години.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 септември  2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведено събеседване на 3 октомври 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.