Съобщение по проект BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.5 „Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории“:
1. Експерт / „Интеграция на ИТ– съвременни технически средства за обучение“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване на съвременните технически решения за обучение.
 • Добро познаване на съвременните информационни и комуникационни технологии в областта на образованието.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ технически средства за обучение.
 • Добро познаване на изградената комуникационна инфраструктура на СА „Д. А. Ценов“.
 • Опит в приложението на Информационните и комуникационни технологии във висше училище – минимум 10 години.
 • Опит в интеграцията на съвременни технически средства за обучение – минимум 5 години.
 • Добро познаване на процесите по заприхождаване и поддръжка на  компютърна техника и технически средства за обучение.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

II. По Дейност 1.5 „Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории“ , Дейност 1.6 „Софтуерни решения за по-добри дигитални умения“, 3.1. „Успешни кариери“ и Дейност 3.2. „Информационна свързаност на кариерните центрове“:
1. Експерт / „Интеграция на ИТ– софтуерни решения за дигитално обучение и кариерно развитие“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване не съвременните програмни продукти за електронно и хибридно обучение.
 • Добро познаване не съвременните софтуерни платформи за кариерни центрове.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ програмни продукти и средства за обучение.
 • Добро познаване на изградената информационна система на СА „Д. А. Ценов“. Начините за автентификация и оторизация на потребителите. Подсистемите и връзките между тях.
 • Опит в приложението на Информационните и комуникационни технологии в висше училище – минимум 10 години.
 • Опит в разработката и интеграцията на софтуерни системи – минимум 5 години.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

III. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 • Експерт / „Учебен процес2 бр.

 Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС „Магистър“.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Организационни и екипни умения, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с управлението на учебната документация и администрирането на учебния процес.
 • Опит в разработването и въвеждането на учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и др. оперативни документи, свързани с учебния процес в ОКС „Бакалавър” - минимум 5 години.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури през последните 5 години ще се счита за предимство.

 Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест/събеседване на 30 юни 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.