Обява за подбор на целева група по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01

Проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“

Стопанска академия, бенефициент по Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, обявява процедура за подбор на участници в целева група в категории докторанти и студенти за включване в проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“.

Минимални изисквания за включване в целевата група:

Студенти

 

  • Среден успех 4.00 от следването до момента;
  • Ниво на владеене на английски език – В1

 

Информация за дейностите, в които могат да се включат студентите, може да откриете ТУК

Докторанти

  • Завършен курс по Информатика/Компютърни технологии (Сертификат или успешно положен изпит при следването)
  • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат докторантите, може да откриете ТУК

Желаещите да се включат в целевата група на проекта, подават Формуляр за кандидатстване и CV с приложени документи, удостоверяващи покриването на минималните изисквания за кандидатстване, в офиса на Институт за научни изследвания или по пощата на адрес: Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2, за ИНИ.

Срок за кандидатстване – 05.12.2017 г.

Лица за контакт: Мариела Стоянова 0631/66364 – Институт за научни изследвания

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail до 07.12.2017 г.

Формуляр за кандидатстване в целева група може да изтеглите ТУК

Формуляр на 
CV форма може да изтеглите ТУК

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.