Международна научно-практическа конференция на тема: „ТУРИЗМЪТ В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ–СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ” 

 

ПОКАНА
за участие в международна 
научно-практическа конференция на тема:

„ТУРИЗМЪТ В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ– СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

посветена на 10 години от създаването на 
специалност „Икономика на туризма“
в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

Свищов, 11-12 октомври 2019 г.

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ

Почетен председател:
Доц. д-р Иван Марчевски – Ректор на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

Председател: 
Доц. д-р Петя Иванова – Ръководител катедра „Икономика и управление на туризма“ 

Членове: 
Проф. д-р Марияна Божинова
Проф. д.и.н. Милко Палангурски
Доц. д-р Мариана Янева
Доц. д-р Тихомир Личев
Гл. ас. д-р Любка Илиева
Ас. д-р Любомира Тодорова
Ас. д-р Павлин Павлов

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Председател: 
Проф. д-р Марияна Божинова - (България)

Членове: 
Проф. д-р Лариса Корганашвили (Грузия)
Проф. д-р Алфред А. Розенблум (САЩ)
Проф. д-р Алфонсо Варгас (Испания) 
Доц. д-р Петя Иванова (България)
Доц. д-р Мариана Янева (България)
Доц. д-р Татяна Манастерска (Полша)
Доц. д-р Ю-Чен Чанг (Тайван)
Доц. д-р Сергей Илькевич (Русия)

Доц. д-р Насирли Бейтулла (Азербайджан)
 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 1. Туристически продукт и иновации
 2. Туристически бизнес и предприемачество
 3. Финансови, отчетни, застрахователни и социални въпроси на туризма
 4. Маркетингови, търговски и управленски аспекти на туризма
 5. Правни, исторически и културни измерения на туризма
 6. Пространствени и екологични въпроси на туризма
 7. Изследванията и преподаването в областта на туризма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 

 • 01 юли 2019 г. - Изпращане на заявката за участие в конференцията;
 • 01 септември 2019 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията на е-mail: iut@uni-svishtov.bg;

Заявка за участие може да изтеглите от ТУК.
Макет на доклада може да изтеглите от ТУК.

Изисквания за формата на докладите:

 

- заглавие на доклада - главни букви, Times new roman, 14 pt, bold, центриран текст
- научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота - Times New Roman, 12 pt, центриран текст
- резюме: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, не повече от 10-15 реда.
- ключови думи: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст
- размер на страницата 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Междуредие – 1 линия (Single). Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература. Страниците не се номерират.

 

 • 10 септември 2019 г. – Потвърждение за приемането на доклада.
 • 12 септември 2019 г. - Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банкова сметка:

 

Общинска Банка АД – финансов център Свищов, 
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00
СА „Д. А. Ценов – Свищов
Основание: такса за конференция – катедра „ИУТ“
При необходимост от фактура: изпращане на следните данни: име на участника, адрес на организацията, ИН по ДДС, ЕИК на организацията (на e-mail: iut@uni-svishtov.bg ).

 

 • 11 октомври 2019 г. - Регистрация на участниците и провеждане на конференцията в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

» Всеки участник в конференцията има право да участва само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).
» Работни езици: български, английски и руски език.
» Сборникът ще бъде предоставен на участниците в деня на конференцията. 

Таксата за правоучастие е в размер на:
За участници от България:
   - 60 лв. – участие с доклад и присъствие;
   - 40 лв. – участие с доклад и присъствие (за представители на СА);
   - 30 лв. – участие с доклад без присъствие.
За участници от чужбина:
   - 60 евро – участие с доклад и присъствие;
   - 30 евро – участие с доклад без присъствие.

За участие в планираните мероприятия на конференцията съавторите и придружителите заплащат по 40 лв. (20 евро) при регистрация. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация на участниците: 11 октомври 2019 г., 9.00 - 10.30 часа
Откриване на конференцията: 11 октомври 10.30 часа
Разходите (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на участниците.

КОНТАКТ 

Адрес: СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Икономика и управление на туризма”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов
Телефон за връзка: + 359 631 66210
Е-mail: iut@uni-svishtov.bg