Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“


 

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ и дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта (списък) под формата на:

  • краткосрочни специализации с цел преподаване за период от 2 седмици, 1 месец или 2 месеца, при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност;
  • дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност за период от 3 месеца, 4 месеца или 5 месеца, при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.
За периода на мобилността участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • заявление за кандидатстване (образец);
  • автобиография (образец);
  • Europass езиков паспорт (образец);
  • списък с публикации;
  • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за международна дейност.
Краен срок за подаване на документи: 27 септември 2021 г. (понеделник), 16:30 часа.
Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.