ВЕСТНИЦИ

  • ЕЖЕДНЕВНИЦИ

1. 24 часа
2. Труд
3. Дума

  • ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ

1. Аз Буки
2. Български фермер
3. Дунавско дело
4. Държавен вестник
5. Сега 
6. Капитал

СПИСАНИЯ
1. Актив
2. Библиотека
3. Бюджетът
4. Вътрешен одитор
5. Доклади на БАН
6. Земеделие плюс
7. Икономика
8. Икономическа мисъл
9. Икономически изследвания
10. Икономически и социални алтернативи
11. Култура
12. Логистика     
13. Медицински мениджмънт и здравна политика
14. Мениджър
15. Новото данъчно законодателство през 2021 г.
16. Наръчник на икономиста
17. Социално осигуряване – 2021 г.
18. Трудови отношения – 2021 г.
19. Стратегии на образователната и научната политика
20. Счетоводство, данъци и право
21. Хранително-вкусова промишленост
22. Ютилитис
23. Списание на БАН
24. Счетоводство 2021 г.
25. Известия. Списание на ИУ - Варна   
   ИЗДАНИЯ НА НСИ
1. България 2021
2. Бюджети на домакинствата в Р България 2020
3. Енергийни баланси 2019
4. Заетост и безработица – годишни данни 2020
5. Здравеопазване 2020
6. Население и демографски процеси 2020
7. Образование в Р България 2021    
8. Околна среда 2019
9. Отчет на НСИ 2020 (на бълг. ез.)
10. Районите, областите и общините в Р България 2019
11. Сп. “Статистика”
12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
13. Статистически годишник 2020
14. Статистически справочник 2021 (на бълг. език)