Заседание на Факултетния съвет на Факултет "Мениджмънт и маркетинг"