Юбилейна международна научнопрактическа конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИНАНСИТЕ И СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ В УСЛОВИЯТА НА МНОЖЕСТВЕНИ КРИЗИ“


70 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“
В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
 
„…Дисциплините, които ще се преподават, трябва
да обгръщат търговските науки, финансовите
науки, търговското право, банковото дело,
науките по застрахователно дело и др.”
Димитър Апостолов Ценов
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ,


От името на програмния и организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в юбилейната международна научнопрактическа конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСИТЕ И СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ В УСЛОВИЯТА НА МНОЖЕСТВЕНИ КРИЗИ“, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Конференцията ще се проведе на 9-10 ноември 2023 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн.

Тематични направления
1. Инвестициите, банковото дело, корпоративните и публичните финанси – теория и практика
2. Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването
3. Актуални проблеми на икономическата теория
4. Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита
5. Състояние и перспективи на контрола и анализа
6. Статистиката на XXI-ви век – проблеми на теорията и практиката
7. Актуални аспекти на езиковото обучение, физическото възпитание и спорта във факултети „Финанси“ и „Стопанска отчетност“


Работните езици на конференцията са български и английски.


Сборниците с резюметата и докладите ще бъдат регистрирани в НАЦИД.

Покана за конференцията може да изтеглите в: PDF формат
 
Крайният срок за изпращане на резюметата на английски език е до 20 септември 2023 г. на email: 70fso@uni-svishtov.bg
 
Крайният срок за изпращане на докладите е до 10 октомври 2023 г. на email: 70fso@uni-svishtov.bg