УДЪЛЖЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ИНОВАЦИОННИ МРЕЖИ“

Изследователският екип на проект КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Република България, удължава крайния срок за регистрация за участие в кръгла маса на тема: „Формални и неформални иновационни мрежи“. Във форума могат да участват преподаватели, изследователи, докторанти и представители на практиката.

Организатор на събитието: Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Дата на провеждане: 27 май 2024 г. (понеделник)
Начален час: 14:00 ч.
Място на провеждане: присъствено, в заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и онлайн чрез BigBlueButton
Работен език на събитието: български и английски език
Такси за участие и публикуване: безплатно

Срок за регистрация за участие и изпращане на доклади: 15 май 2024 г.
Програмата на събитието: изпраща се на регистрираните за участие във форума лица на посочения от тях имейл за контакт

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания към докладите: Докладите за участие в кръглата маса се форматират в съответствие със следните технически изисквания:

 • формат на файла – paper FIN_XX.doc или FIN_XX.docx; XX – инициали на първи автор;
 • шрифт – Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 реда;
 • размер на страницата – А4, 29–31 реда и 60–65 символа на ред;
 • междуредие – 1,5 реда (поне 22 pt);
 • отстъп от ръба на листа – отгоре (2,54 cm); отдолу (2,54 cm); отляво (3,17 cm); отдясно (3,17 cm);
 • страниране – долу вдясно;
 • бележки под линия – размер 10 pt;
 • графики и фигури – Microsoft Word 2003 или PowerPoint; таблиците, графиките и фигурите трябва да позволяват редакция, а шрифтът на
 • текста и числата в тях следва е с шрифт Times New Roman, 12 pt;
 • Формулите трябва да бъдат създадени с Equation Editor;
 • Заглавие на доклада – Times New Roman, 14 pt, главни букви, удебелено, центрирано;
 • Информация за автора – име и фамилия, длъжност, научна степен (при наличие); ORCID-iD номер; електронен адрес за кореспонденция; всеки автор се изписва на отделен ред; шрифт Times New Roman, 14 pt, главни букви, удебелено, центрирано;
 • Институция – наименование; шрифт Times New Roman, 14 pt, главни букви, удебелено, центрирано;
 • Максимален обем на доклада – 10 страници, включително визуални материали, приложения и използвана литература;
 • Докладите се изпращат на имейл international@uni-svishtov.bg.

МАКЕТ НА ДОКЛАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И АВТОРСТВО

Докладите от кръглата маса ще бъдат публикувани в сборник с доклади с ISBN, който ще бъде регистриран в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.