Среща със студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 Студентски практики - фаза 2

Студентски практики
 
Във връзка със стартирането на проект „Студентски практики – Фаза 2” екипът за организация и управление на проекта в СА организира информационна среща със студенти, които имат интерес с цел запознаването им с целите, дейностите и ангажиментите по проекта, както и обсъждане на поставени въпроси . Срещата ще се проведе на 11 юни 2020 г.   от 17,30 ч. до 18,30 ч. в Заседателна зала "Ректорат" и онлайн ТУК
 
Наука и образование за интелигентен разтеж - лого