Научна сесия  „Съвременното икономическо пространство: ограничения, предизвикателства, обществено–икономически въздействия”

На 12.02.2019 г. в заседателна зала „Ректорат” от 14:00 ч. ще се проведе научна сесия  „Съвременното икономическо пространство: ограничения, предизвикателства, обществено–икономически въздействия” за представяне на  резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2018 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.


Организатор: Институт за научни изследвания