Национално ученическо състезание в направления "Управление на проекти" и "Митнически и данъчен контрол" на 20.01.2017 г.

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността имат удоволствието да поканят учениците от 11-ти и 12-ти клас на средните училища в Република България да вземат участие в организираното на 20 януари 2017 г. (петък)

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

в направления:

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·  МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

Допълнителна информация:

·      Управление на проекти - В рамките на състезанието учениците ще разработват проектно предложение по действаща към настоящия момент в България програма с фокус върху младежкото развитие. Екипите следва да дефинират проблем в рамките на избраната тематична област, да формулират цел и да определят целевите групи на проектното предложение, да посочат дейностите, с извършването на които ще се постигнат целите на проекта, както и да представят очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности. За решаване на поставения казус са достатъчни базовите знания, получени от обучението в средното образование.

·      Митнически и данъчен контрол - Състезанието представлява делова игра, в която от учениците се иска да проследят законосъобразното изпълнение на конкретни външнотърговски сделки от страна на компания „Х“, като отчетат особеностите на приложимите у нас митнически и данъчни разпоредби. Дава се възможност за креативност при избора на форма и подход към използваните контролни процедури. За решаване на поставения казус са достатъчни знанията, получени от учениците по изучаваните от тях икономически дисциплини.

Няма ограничение за броя на участниците в Националното ученическо състезание от едно училище. Участниците ще бъдат разпределени в смесени екипи, съставени от представители на различни училища. Екипите ще бъдат подпомагани от ментори – изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

Предварителна програма:

Час

Дейност

  9.30 – 10.00

Регистрация (10 аудитория, Ректорат, трети етаж)

10.00 – 10.30

Откриване на Националното ученическо състезание (10 аудитория, Ректорат, трети етаж)

10.30 – 10.40

Обща снимка на всички участници (пред сградата на Ректората)

10.40 – 11.00

Представяне на регламента на състезанието по направления (по аудитории)

11.00 – 13.00

Работа по състезателния казус (по аудитории)

10.40 – 12.00

Национална учебно-методическа работна среща „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование“ с участието на учители от училищата-партньори и преподаватели от катедри „Стратегическо планиране“ и „Контрол и анализ на стопанската дейност“ (10 аудитория, Ректорат, трети етаж)

13.00 – 14.00

Обяд (Студентски стол № 1)

14.00 – 15.30

Работа по състезателния казус (по аудитории)

15.30 – 16.30

Презентиране на резултатите от работата по състезателния казус (по аудитории)

16.30 – 17.00

Награждаване на участниците и закриване на състезанието (по аудитории)

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):

16 януари 2017 г., включително (понеделник).

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” № 2

тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов - Координатор „Образователен маркетинг”, моб. тел. 0887 63 00 33