НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 17.02.2017

 

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов

и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

имат удоволствието да поканят учениците от 11-ти и 12-ти клас на средните училища в Република България

да вземат участие в организираното на 17 февруари 2017 г. (петък)

 

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

в направления:

·      УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·      МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

·      МАРКЕТИНГЪТ В ДЕЙСТВИЕ

·      МЕНИДЖМЪНТ АКАДЕМИЯ

·      МЛАД АГРОПРЕДПРИЕМАЧ

 

Допълнителна информация:

·      Управление на проекти - В рамките на състезанието учениците ще разработват проектно предложение по действаща към настоящия момент в България програма с фокус върху младежкото развитие. Екипите следва да дефинират проблем в рамките на избраната тематична област, да формулират цел и да определят целевите групи на проектното предложение, да посочат дейностите, с извършването на които ще се постигнат целите на проекта, както и да представят очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности. За решаване на поставения казус са достатъчни базовите знания, получени от обучението в средното образование.

·      Митнически и данъчен контрол - Състезанието представлява делова игра, в която от учениците се иска да проследят законосъобразното изпълнение на конкретни външнотърговски сделки от страна на компания „Х“, като отчетат особеностите на приложимите у нас митнически и данъчни разпоредби. Дава се възможност за креативност при избора на форма и подход към използваните контролни процедури. За решаване на поставения казус са достатъчни знанията, получени от учениците по изучаваните от тях икономически дисциплини.

·      Маркетингът в действие - Участниците ще работят върху казус, който изисква от тях да разработят и представят концепция за нов продукт в конкретна продуктова категория - от идея за наименование на марката до рекламни и промоционални активности. Ще бъдат оценявани както аналитичните способности, така и оригиналното мислене, креативността и презентационните умения на учениците.

·      Мениджмънт академия - Учениците ще бъдат разпределени в смесени екипи, които ще работят по казус на тема „Първи стъпки в мениджмънта на бизнеса“ – за стартиране и разработване на стратегия за успешен бизнес. Идеите ще се представят пред журито чрез презентации, за които ще бъдат осигурени технически средства. За работата по поставения казус не са необходими специални умения и предварителни знания.

·      Млад агропредприемач - Ученическото състезание представлява казус за развитие на предприемаческа идея в агросектора. В рамките на състезанието екипите формулират своята идея по предварително зададени критерии, дефинират целта на проекта, посочват дейностите, с извършването на които се преследват целите на проекта и представят какви резултати очакват да постигнат. Учениците презентират своите предприемачески идеи пред комисия и останалите участници в състезанието. За решаване на поставения казус са достатъчни знанията, получени от обучението в средното образование.

 

Няма ограничение за броя на участниците в Националното ученическо състезание от едно училище. Участниците ще бъдат разпределени в смесени екипи, съставени от представители на различни училища. Екипите ще бъдат подпомагани от ментори – изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

 

Предварителна програма:

Час

Дейност

  9.30 – 10.00

Регистрация (10 аудитория, Ректорат, трети етаж)

10.00 – 10.30

Откриване на Националното ученическо състезание (10 аудитория, Ректорат, трети етаж)

10.30 – 10.40

Обща снимка на всички участници (пред сградата на Ректората)

10.40 – 11.00

Представяне на регламента на състезанието по направления (по аудитории)

11.00 – 13.00

Работа по състезателния казус (по аудитории)

10.40 – 12.00

Национална учебно-методическа работна среща „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование“ с участието на учители от училищата-партньори и преподаватели от катедри „Стратегическо планиране“, „Контрол и анализ на стопанската дейност“, „Маркетинг“, „Мениджмънт“ и „Аграрна икономика“ (10 аудитория, Ректорат, трети етаж)

13.00 – 14.00

Обяд (Студентски стол № 1)

14.00 – 15.30

Работа по състезателния казус (по аудитории)

15.30 – 16.30

Презентиране на резултатите от работата по състезателния казус (по аудитории)

16.30 – 17.00

Награждаване на участниците и закриване на състезанието (по аудитории)

 

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):

10 февруари 2017 г., включително (петък).

 

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Емануил Чакъров № 2

тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов, моб. тел. 0887 63 00 33

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ