Кръгла маса по повод 30 години от създаването на катедра МИО

Кръгла маса на тема
„ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“
посветена на 30 години от основаването на
катедра „Международни икономически отношения“
29 септември 2023 г.

РАБОТНА ПРОГРАМА
Петък, 29 септември 2023 г.
Аудитория 10, Ректорат

Формат: присъствен (гр. Свищов), и дистанционен - платформа BigBlueButton.
Връзка към виртуалната стая:  bbb.uni-svishtov.bg/b/mh7-cy9-lir

09:00 – 10:00 ч.      Регистрация на участниците
10:00  - 11:00 ч.      Откриване на кръгла маса на тема „Глобална икономика и бизнес“. Отправяне на приветствия и поздравителни адреси.
11:00 – 11:30 ч.       Кафе пауза
11:30 – 12:30 ч.        Работа по секции
12:30 – 14:00 ч.       Обяд
14:00 – 15:00 ч.       Работа по секции
15:00 – 15:30 ч.       Кафе пауза
15:30 – 17:00 ч.       Работа по секции
17:00 ч.                      Закриване на кръглата маса
19:00 ч.                      Коктейл за участниците в конференцията  - ресторант „Тромпет“

          ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ          

Уважаеми колеги и партньори,

От името на организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в кръгла маса на тема „Глобална икономика и бизнес”, в чест на 30-та годишнина от създаването на катедра „Международни икономически отношения” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
С планираното мероприятие се очаква публично да бъдат обсъдени изследвания и разработки в областта на съвременните международни икономически отношения на автори от различни университети, бизнес организации, докторанти и студенти. Въз основа на научна дискусия организаторите целят да се разкрият тенденциите пред глобалната икономика и бизнес и да се очертаят предизвикателствата пред икономическото и управленското познание в изследваната област.
За популяризиране на постигнатите резултати от научната дискусия се планира публикуване на докладите в сборник на хартиен носител и в електронен вид във Виртуалната библиотека Dlib на Стопанската академия „Димитър Ценов“. Сборникът ще бъде включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Направления:
1. Глобализационни и интеграционни процеси, тенденции в европейската интеграция.
2. Фирмена интернационализация, международни управленски стратегии и политики.
3. Международна търговия, международни инвестиции и икономически растеж.
4. Международни пазари, маркетинг и конкуренция.
5. Технологии, иновации и устойчивост в съвременната икономика.
6. Социални и институционални проблеми в международния бизнес.
Работните езици на кръглата маса са български и английски.

          ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ          
 • Доц. д-р Здравко Любенов - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“
 • Проф. д-р ик. н. Таня Горчева - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“  
 • Доц. д-р Карина Саркисян-Дикова - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“  
 • Доц. д-р Галина Захариева - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“    
 • Проф. д-р Йото Йотов - Университет „Дрексел”, Филаделфия, САЩ   
 • Доц. д-р Георги Маринов - катедра МИО, Икономически университет – Варна
 • Проф. д-р Веселина Димитрова - катедра МИО, Икономически университет – Варна
 • Доц. д-р Светла Бонева - катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС – София
          ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ          
 • Проф. д-р ик. н. Таня Горчева - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“ 
 • Доц. д-р Здравко Любенов - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“
 • Доц. д-р Галина Захариева - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“
 • Доц. д-р Драгомир Илиев - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“
 • Доц. д-р Карина Саркисян-Дикова - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“ 
 • Гл. ас. д-р Галин Стефанов - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“
 • Гл. ас. д-р Ивайло Петров - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов“
 • Гл. ас. д-р Иван Ангелов - катедра МИО, СА „Д. А. Ценов
          Предварителна програма          
          29 септември 2023 г.
          
 • Тържествено заседание на катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
 • Поднасяне на приветствия и поздравителни адреси.
 • Откриване на кръгла маса на тема „Глобална икономика и бизнес“
 • Представяне на научни доклади и дискусия
 • Официална вечеря

Забележка: Програмата предстои да бъде уточнена спрямо заявките за участие.

          Такси за участие:          
Такси за участие С ДОКЛАД:

 • Такса за участие С ДОКЛАД на студенти и докторанти (присъствено или онлайн) – 10 лв.
 • Такса за участие С ДОКЛАД онлайн – 30  лв.
 • Такса за присъствено участие С ДОКЛАД – 50  лв.

Таксата е на доклад. Един автор се допуска до участие с до два доклада, самостоятелни или в съавторство. За всеки доклад се дължи отделна такса.
В таксата за присъствено участие се включват: един брой сборник с доклади от конференцията на хартиен носител; достъп до електронен вариант на сборника с доклади; е-сертификат за участие; конферентни материали; кафе-пауза; участие в официалната вечеря. Онлайн участниците с доклад ще получат е-сертификат за участие и достъп до електронния вариант на сборника с доклади.

Такси за участие БЕЗ ДОКЛАД:

 • Такса за участие като слушател/ участник в дискусия БЕЗ ДОКЛАД онлайн – без такса.
 • Такса за участие като слушател/ участник в дискусия БЕЗ ДОКЛАД присъствено – 10 лв.
 • Такса за участие като слушател/ участник в дискусия БЕЗ ДОКЛАД присъствено/онлайн и участие в официалната вечеря – 30 лв.

В таксата за присъствено участие като слушател/ участник в дискусия се включват: е-сертификат за участие; конферентни материали; кафе-пауза.

Дължимите такси се превеждат СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ за приемане на доклада / ПОТВЪРЖДЕНИЕ за участие.

Таксите трябва да се преведат в периода 18-22 септември 2023 г. по банкова сметка:
Банка: Централна кооперативна банка АД
BIC номер: CECBBGSF IBAN: BG51 CECB 9790 3139 0313 00
Титуляр: СА „Д. А. Ценов“
Вносител: Имена на участника и организация
Основание за плащането: Кръгла маса МИО 30 години

          Срокове:          
Желаещите да вземат участие в проявата трябва да се съобразят със следните важни дати:

          Изисквания за доклада:          

 • Обемът на доклада е ограничен до 8 издателски страници.
 • Формат А4.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 12 pt. 
 • Полета: Top – 1”; Bottom – 1”;  Left – 1.25”; Right – 1.25” (или Top – 2.54 см.; Bottom – 2.54 см; Left – 3.17 см; Right – 3.17 см).
 • Текст под линия – Times New Roman 10 pt, Single.
 • При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
 • Шаблон за доклада: (изтеглете тук)

         Информация за контакт:          
5250 Свищов
ул. „Емануил Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Катедра „МИО”
Тел. 0631/66-399; e-mail: mio.conf@uni-svishtov.bg
www.uni-svishtov.bg/bg/events

Кръглата маса се организира в изпълнение на проект НФ1-2023 „Глобална икономика и бизнес“, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.