Конкурс на тема: „Моят старт в бизнеса“

Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, с подкрепата на Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, кани всички студенти -  бакалавър и магистър, да вземат участие в организирания на 17 април 2018 г. (вторник) конкурс на тема „Моят старт в бизнеса“.

Участието в конкурса е индивидуално.

Всеки участник разработва проект на своята бизнес идея, която следва да се представи под формата на мултимедийна презентация.

Време за презентиране: 10 минути.

След приключване на презентацията оценяващото жури и останалите участници имат право да задават въпроси на презентиращите.

Време за въпроси и отговори: 5 минути.

 

Изисквания към съдържанието на проектите:

Проектите трябва да представляват синтезиран бизнес план на стартиращ бизнес на територията на РБългария, представен под формата на презентация.

Презентацията може да бъде представена на английски или на български език.

 

Презентациите ще бъдат оценявани от жури, включващо академични преподаватели и представители на практиката. Основни критерии при оценяването:

  1. Оригиналност и иновативност на бизнес идеята
  2. Реалистично и детайлно планиране
  3. Логическа обвързаност между отделните части на бизнес плана
  4. Умения за презентиране

 

Награден фонд:

  1. Награда за първо място: 100 лв.
  2. Награда за второ място: 80 лв.
  3. Награда за трето място: 60 лв.

Средствата са предоставени от г-н Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов.

Допълнителни материални награди от организаторите за най-добре представилите се участници.

 

Презентациите, заедно с попълнения формуляр за участие, трябва да бъдат изпратени на e-mail: ssavet@uni-svishtov.bg не по-късно от 12 април 2018 г.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

         Конкурсът ще се проведе на 17 април от 10:30 часа в 10 ауд. „Акад. Иван Стефанов“, Ректорат.

         В конкурса не се допускат разработки, които вече са били представени на научни форуми, организирани от Стопанска академия и Студентски съвет.

         Плагиатството е забранено и се наказва с изключване от конкурса!

 

         За контакти:

  • Студентски съвет - e-mail: ssavet@uni-svishtov.bg
  • Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

 

ПЛАКАТ: