Статути и други документи, регламентиращи права и задължения