ПОКАНА

за участие в международна

научно-практическа конференция на тема:

 

Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство

 

посветена на 35 години от създаването на  

катедра „Аграрна икономика“

и част от научните форуми, отбелязващи

83 годишнината на  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

 

Свищов, 4-5 октомври 2019 г.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Почетен председател:

Доц. д-р Иван МарчевскиРектор на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

 

Председател:

Доц. д-р Марина Николова – Ръководител катедра „Аграрна икономика“

 

Членове:

Доц. д-р Маруся Линкова

Доц. д-р Виолета Блажева

Доц. д-р Наталия Неделчева

Гл. ас. д-р Радка Ненова

Гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева

Гл. ас. д-р Илияна Кръстева

Ас. д-р  Пламен Петров

Докторант Боряна Георгиева

 

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Председател:

проф. д-р ик.н. Сергей Горлов (Русия)

 

Членове:

проф. д-р ик.н. Сергей Охрименко (Молдова)

проф. д-р ик.н. Антонина Ряховская (Русия)

Проф. д-р Маджди Абдделмуним Осман (Египет)

Проф. д-р Нидал Шабан (Ирак)

Проф. д-р Dragan Petrovic (Сърбия)

Проф. д-р Sonja Jovanovic (Сърбия)

Доц. д-р Йоана Панагорец (Румъния)

Доц. д-р Марина Николова (България)

Доц. д-р Маруся Линкова (България)

Доц. д-р Bahodirjon Nosirov (Узбекистан)

Доц. д-р Ziyoydin Israilov (Узбекистан)

 

 

Със специалното участие на

 Д-р Лозана Василева, заместник министър на МЗХГ и

Н. П. Моайд Елдали, посланик на АР Египет в Р България

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Организация и управление на инвестициите и иновациите в агросектора
 2. Предприемачески инициативи и възможности за диверсификация в агробизнеса
 3. Финансово-счетоводни аспекти и социално застрахователна защита в селското стопанство  
 4. Маркетинг, дистрибуция и търговия със селскостопански продукти
 5. Информационни технологии в селското стопанство
 6. Екологизация и устойчиво развитие на селското стопанство
 7. Правни, исторически и социално-културни бариери на общата селскостопанска политика в Европейския съюз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 

 • 01 юли 2019 г. - Изпращане на заявката за участие в конференцията;
 • 01 септември 2019 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията на е-mail: ai@uni-svishtov.bg;

 

Заявка за участие може да изтеглите от ТУК.
Макет на доклада може да изтеглите от ТУК.

 

Изисквания за формата на докладите:

 • заглавие на доклада - главни букви, Times new roman, 14 pt, bold, центриран текст
 • научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота  - Times New Roman, 12 pt, центриран текст
 • резюме: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, не повече от 10-15 реда.
 • ключови думи: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст
 • размер на страницата 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Междуредие – 1 линия (Single). Максималният брой страници е 6 (шест), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература (APA Style). Страниците не се номерират.

•  6 септември 2019 г. – Потвърждение за приемането на доклада.

 • 10 септември 2019 г. - Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банкова сметка:

Общинска Банка АД – клон Свищов,

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 78 SOMB 913031 TSENOV 00

Титуляр: СА „Д. А. Ценов – Свищов

Основание: конференция – катедра „АИ“

При необходимост от фактура: изпращане на следните данни: име на участника, адрес на организацията, ИН по ДДС, ЕИК на организацията, МОЛ (на e-mail: ai@uni-svishtov.bg ).

 • 4 октомври 2019 г. - Регистрация на участниците и провеждане на конференцията  в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
 • Всеки участник в конференцията има право да участва само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).
 • Работни езици: български, английски и руски език.
 • Сборникът ще бъде предоставен на участниците в деня на конференцията.

Таксата за правоучастие е в размер на:

За участници от България:

 • 60 лв. – участие с доклад и присъствие;
 • 40 лв. – участие с доклад и присъствие (за представители на СА);
 • 30 лв. – участие с доклад без присъствие.

За участници от чужбина:

 • 60 евро – участие с доклад и присъствие;
 • 30 евро – участие с доклад без присъствие.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Регистрация на участниците: 4 октомври 2019 г., 9.00 - 10.30 часа

Откриване на конференцията: 4 октомври 10.30 часа

Разходите (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на участниците.

 

КОНТАКТ

 

Адрес: СА „Д. А. Ценов”

Катедра „Аграрна икономика”

ул. „Емануил Чакъров” № 2

5250 гр. Свищов

Телефон за връзка: + 359 631 66414

Е-mail: ai@uni-svishtov.bg