ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Катедра „Чуждоезиково обучение“ към Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
организира

КРЪГЛА МАСА
БИЗНЕС ЛИНГВА 2021 – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ И МНОГОЕЗИЧИЕТО 

15 октомври 2021 г. – Свищов
 
Каним всички колеги да вземат участие с доклади и да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения в сферата на съвременното чуждоезиково обучение: 
 
Работни езици: български, английски.

Кръглата маса ще бъде проведена присъствено и чрез видеоконферентна връзка на: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/jfq-pqm-d6o

Всички доклади ще бъдат рецензирани и публикувани след приемане от научния комитет. 

Организационен комитет на конференцията: 
Председател: 
ст. преп. д-р Петър Тодоров – научен секретар на катедра „Чуждоезиково обучение“, p.todorov@uni-svishtov.bg 

Членове:
ст. преп. д-р Виктор Монев – ръководител катедра „Чуждоезиково обучение“, v.monev@uni-svishtov.bg 
ст. преп. д-р Венцислав Везиров, v.vezirov@uni-svishtov.bg
ст. преп. д-р Маргарита Михайлова, m.mihaylova@uni-svishtov.bg
ст. преп. Венцислав Диков, v.dikov@uni-svishtov.bg
ст. преп. Даниела Стоилова, d.stoilova@uni-svishtov.bg
ст. преп. Елка Узунова, e.uzunova@uni-svishtov.bg
ст. преп. Иванка Борисова, i.borisova@uni-svishtov.bg
ст. преп. Ирина Иванова, i.ivanova@uni-svishtov.bg
ст. преп. Радка Василева, r.vasileva@uni-svishtov.bg
ст. преп. Румяна Денева, r.deneva@uni-svishtov.bg

Научен комитет на конференцията:
проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси“;
проф. д-р Пенка Шишманова – катедра „Обща теория на икономиката“;
проф. д-р Стефан Симеонов – катедра „Финанси и кредит“;
доц. д-р Венцислав Василев – катедра „Застраховане и социално дело;
доц. д-р Пламен Йорданов – катедра „Застраховане и социално дело“

За участие в конференцията е необходимо: 
1. Изпращане на резюме до 200 думи на до 01.09.2021 г. на електронен адрес: lingua.tsenov@gmail.com
2. Потвърждение за приемане на заявка до 05.09.2021 г. 
3. Изпращане на докладите за рецензиране до 20.09. 2021 г. 
4. Потвърждение за приемане на доклада до 30.09.2021 г. 
5. Изпращане на докладите в цялостен и завършен вид за публикуване до 10.10.2021 г. 
6. Такса за правоучастие: без такса 
Всеки участник има право на един доклад – самостоятелно или в съавторство. 
7. Изисквания за оформление на докладите – използвайте допълнителния файл с изисквания и шаблон за доклада. (ТУК )

Организационният комитет си запазва правото за промени