Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2018 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016 г.
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg