Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими обекти – публична държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на СА „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, както и на движимо имущество – частна държавна собственост на Академията