ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Списъци на магистърските програми

обявени за прием за учебната 2018/2019 г. (прием Март 2019)
в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

по категории

 

Също направление (СН)

За студенти притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или магистър по професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.

 

Специалност

Магистърски програми

Професионално направление 3.8. Икономика

Финанси

Финансов мениджмънт

Финансово управление в публичния сектор

Банков мениджмънт

Инвестиционен мениджмънт

Financial Management

Застраховане и социално дело

Социален мениджмънт

Застраховане

Здравен мениджмънт

Счетоводство и контрол

Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия

Счетоводство и одит в банките

Счетоводство и одит в публичния сектор

Стопански и финансов контрол

Финансов анализ и контрол

Валутен, митнически и данъчен контрол

Финансов контрол и външен одит

Бизнес статистика и анализи

Статистическо бизнес консултиране

Международни икономически отношения

Международен бизнес и мениджмънт

Международен туризъм

Маркетинг

Маркетинг

Маркетингови комуникации

Управление на проекти

Бизнес планиране

Управление на проекти

Управление на международни проекти

International Project Management

Бизнес информатика

Информационни системи и технологии в бизнеса

Електронен бизнес и дигитални пазари

Индустриален бизнес и предприемачество

Корпоративен мениджмънт

Икономика на търговията

Мениджмънт на търговската дейност

Търговско посредничество и инвестиционно банкиране

Икономика на туризма

Икономика и мениджмънт на туризма

Tourism Management

Аграрна икономика

Агробизнес

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Стопанско управление

Бизнесадминистрация

Фирмен мениджмънт и контролинг

Управление на човешките ресурси

Публична администрация

Публична администрация

Образователен мениджмънт

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” трябва да имат успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50). Успехът се изчислява като средна аритметична стойност от оценката от държавен изпит/защита на дипломна работа и средния успех от следването.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

  • Молба до Ректора (по образец), попълвана в СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора;
  • Диплома за ОКС „бакалавър” или "магистър" (оригинал) или уверение за ОКС „бакалавър” или "магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
  • Снимки (матирани) – 4 бр;
  • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.

 

С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение. Таксата може да бъде заплатена на две равни вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

При записването се получава заверената студентска книжка. Комплекта с учебни материали за първи модул на първи семестър се получават срещу заверената студенска книжка в определения ден за презентации и консултации на място в СА „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов или се изпращат по куриер при изрично заявено желание (при записване) от студента и за негова сметка.

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават във фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) или изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора.