УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • За редовно обучение, кандидатите следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” само в професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление.
  • За дистанционно обучение, кандидатите следва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“.
  • Успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50). Изчислява се като средно-аритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавен изпит или защита от дипломна работа.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

  • Молба до Ректора (по образец, закупува се от академичната книжарница на СА „Д. А. Ценов”), попълвана в СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора;
  • Диплома за висше образование или уверение (с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа) в ОКС „бакалавър” или "магистър" по направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление (копие и оригинал за сверка).
  • Снимки (матирани) – 2 бр.
  • Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 50 лв. и вносна бележка за платена първа семестриална такса (таксите можете да видите ТУК)

При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали се изпращат с куриер на посочен от студента адрес за кореспонденция.

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) от 8.00 ч. до 17.00 ч. в работните дни от понеделник до петък или в изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора. КОНТАКТИ