УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • За редовно обучение, кандидатите следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” само в професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление.
 • За дистанционно обучение, кандидатите следва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър” или „магистър“.
 • Успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50). Изчислява се като средно-аритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавен изпит или защита от дипломна работа.
   

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В РЕДОВНА ФОРМА

Кандидатите за обучение по магистърски програми в редовна форма подават следните документи за кандидатстване:

 • Молба до Ректора (по образец, закупува се от академичната книжарница на СА „Д. А. Ценов”).
 • Диплома за ОКС „бакалавър” (копие и оригинал за сверка) или уве­рение за ОКС „бакалавър”, с посочени балообразуващи сре­ден успех от следването и оцен­ка от държавния из­пит/за­щитата на дипломната работа.
 • Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 50 лв.

При записване, класираните студенти подават:

 • Комплект документи за записване (закупува се от академичната книжарница на СА „Д. А. Ценов”).
 • Снимки (матирани) – 2 бр.
 • Вносна бележка за платена първа семестриална такса.

Документи за кандидатстване и записване се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) в сроковете посочени ТУК

*Забележка: От административна такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК; военноинвалиди представя се документ за инвалидност; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване – представят се актовете за смърт на родителите; близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА в едно и също професионално направление); майки с три и повече деца до 6-годишна възраст – представят се актовете за раждане на децата; лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – представя се удостоверение.
 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец, закупува се от академичната книжарница на СА „Д. А. Ценов”), попълвана в СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора;
 • Диплома за висше образование или уверение (с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа) в ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър” или "магистър" (копие и оригинал за сверка).
 • Снимки (матирани) – 2 бр.
 • Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 50 лв. и първа семестриална такса.

 

При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали се изпращат с куриер на посочен от студента адрес за кореспонденция.

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или в изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора. КОНТАКТИ