УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В прием м. Март 2021 се приемат студенти само в дистанционна форма на обучение и само по магистърски програми в същото направление (СН). Тези магистърски програми са предназначени за студенти завършили бакалавърска или магистърска степен по специалности в някое от професионалните направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.

 • Кандидатите следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ само в професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
 • Успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50). Изчислява се като средно-аритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавен изпит или от защита на дипломна работа.
   

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Общи положения:

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма на обучение могат да кандидатстват и запишат лично (във Фронт офис „Обслужване на студенти“, в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване).

Независимо от избрания начин за кандидатстване и записване е необходимо:

 • Диплома за висше образование или уверение (с посочени балообразуващи среден успех от курса на обучение и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа) в ОКС „бакалавър” или "магистър" по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
 • Комплект документи за записване (цена: 6 лв.);
 • Снимки (паспортен формат, матирани) – 2 бр.
 • Платена административна такса* в размер на 50 лв. и платена първа семестриална такса (таксите можете да видите ТУК)

ЛИЧНО КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Извършва се във Фронт офис „Обслужване на студенти“, намиращ се на първи етаж (в дясно) в сградата на Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов“ (в центъра на гр. Свищов, до часовниковата кула).

Работно време на офиса:

 • от Понеделник до Петък – от 08:00 до 17:00 ч.;
 • в Събота (в период на записване на студенти) – от 09:00 до 16:00 ч.

Кандидат студентите закупуват от академичната книжарница (намира се на същия етаж, в ляво) комплект документи за записване и ги предоставят пред служител на фронт офиса заедно с диплома за висше образование (копие и оригинал за сверка) или уверение (оригинал) и снимки.

Служителят попълва необходимите данни и прави разпечатка на следните документи:

 • „Заявление“ – 1 бр.;
 • „Контактната информация“ – 1 бр.;
 • „Важни срокове и указания“ – 1 бр.;
 • „Договор за обучение“ – 2 бр.

След запознаване и проверка на място на попълнените данни, студента ги подписва и заплаща дължимите такси:

 • Във Фронт офиса, през ПОС терминала с банкова карта.
 • С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов (ТУК).

След записването, студентът получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали се изпращат с куриер на посочен от студента адрес за кореспонденция до 10 работни след началото на учебния процес.

 

Първо: Кандидат студентът прави регистрация и попълва лични данни и информация за предходната степен на образование (висше училище и година на дипломиране). Ако:

 • Кандидат студентът е завършил Стопанска академия след 2000 г., системата го „разпознава“ (след попълване на основните данни) и го допуска директно да си избере магистърска програма, в зависимост от професионалното направление и специалността, която е завършил.
 • Кандидат студентът е завършил друго висше училище или Стопанска академия преди 2000 г., той трябва да качи сканирано копие на дипломата за завършено висше образование (вкл. приложението към нея) или уверение. В рамките на два работни дни, служител на фронт офиса преглежда направената регистрация, сканираната диплома и потвърждава възможността на кандидат студентът да участва в текущия Прием.

Второ: Системата предоставя на кандидат студента списък на магистърските програми за избор в зависимост от направлението в което е завършил. Кандидат студентът избира една магистърска програма и Системата начислява дължимите такси:

 • Административна такса за кандидатстване – 50 лв.
 • Първа семестриална такса – студента избира каква част да заплати (100% или 50%).
 • Такса за документи (студ. досие, студ. книжка, уверение) – 6 лв.

Кандидат студентът избира начина на плащане:

 • чрез банкова карта, директно през системата (препоръчително – системата обработва автоматично плащането и веднага може да се премине към следващите стъпки).
 • чрез банков превод (отнема няколко работни дни за потвърждаване на плащането) (ТУК).

Трето: След потвърждаване на плащането, служител на фронт офиса преглежда цялата информация и при необходимост се свързва по телефона със кандидат студента за отстраняване на пропуски в необходимата информация, след което подготвя документите и ги изпраща с куриер.


ВАЖНО: Стойността на куриерската услуга се заплаща от кандидат студента.
 

Четвърто: Кандидат студентът подписва изпратените документи и връща с куриер до фронт офиса следните документи:

 • Подписано „Заявление“ – 1 бр.
 • Подписана „Контактната информация“ – 1 бр.
 • Подписан Договор за обучение – 1 екземпляр.
 • Копие на диплома, вкл. приложението към нея, със собственоръчно изписване на текста „Вярно с оригинала“ и подпис.
 • 2 бр. снимки (матирани) паспортен формат.

ВАЖНО: Стойността на куриерската услуга се заплаща от кандидат студента. Пратки, изпратени за сметка на Стопанска академия не се приемат!

Пратките се изпращат на адрес:

СА Д. А. ЦЕНОВ – гр. Свищов

Ул. Емануил Чакъров 2

Фронт офис "Обслужване на студенти"

Ралица Сирашка

Телефон: 0882631222
 

Препоръчваме използването на услугите на Спиди. Нашият Клиентски номер в тяхната система е 10036000136789005 (представете го на служителя на Спиди за бързо и лесно обслужване).

С изпращането на документите от студента приключва процедурата по записване. Заверената студентска книжка и комплекта учебни материали се изпращат с куриер на посочен от студента адрес за кореспонденция до 10 работни след началото на учебния процес.

ВАЖНО: В периода на своето следване, но преди срока за предаване на дипломна работа за защита, студентът задължително трябва лично да посети фронт офис „Обслужване на студенти“ за да верифицира личните си данни с предоставяне на лична карта и оригинал на диплома.

Обобщен График на учебния процес за учебната 2020/2021 г., в ОКС „магистър“, прием Март 2021 г., - ТУК