Семестриални такси

за обучение в ОКС „Магистър”, за учебната 2020/2021 година
 

Редовна форма на обучение
Годишна такса
Семестриална
такса
1- ва вноска
2-ра вноска
Обучение срещу заплащане на български език, по специалности в ПН „Администрация и управление“
1600,00
800
400
400
Обучение срещу заплащане на български език, по специалности в ПН „Икономика“
2100,00
1050
525
525
Обучение срещу заплащане на чужд език
1 300 EUR
650,00 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език
1 050 EUR
525,00 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език
1 300 EUR
650,00 EUR
 
 
Дистанционна форма на обучение
Годишна такса
Семестриална такса
1- ва вноска
2-ра вноска
Продължаващи в същата специалност на ОКС „бакалавър”
1800,00
900
450
450
Продължаващи в различна специалност от ОКС „бакалавър”
1900,00
Първи семестър:
1000
500
500
Втори семестър:
900
450
450
Завършили ОКС „професионален бакалавър”
1800,00
900
450
450
Завършили ОКС „бакалавър”, или „магистър” в ПН различни от 3.7 , 3.8 и 3.9
1800,00
900
450
450
Обучение срещу заплащане на чужд език        
1 300 EUR
650 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език        
1 050 EUR
525 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език        
1 300 EUR
650 EUR
 
 
Задочна форма на обучение
Годишна такса
Семестриална такса
1- ва вноска
2-ра вноска
Обучение срещу заплащане на чужд език
1 300 EUR
650 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език
1 050 EUR
525 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език
1 300 EUR
650 EUR
 
 

 

 

Таксите могат да се заплатят по един от трите начина:

1. Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта. (Препоръчително - заплащането се отразява незабавно в досието на студента.)

2. Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, през ПОС терминал с банкова карта.

3. С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов (Изисква време за обработка, плащането се отразява в досието на студента след няколко дни):

ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов

BIC SOMBBGSF

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента – имена и ЕГН / факултетен номер