Семестриални такси

за обучение в ОКС „Магистър”, за учебната 2020/2021 година

 

  • Редовно и дистанционно платено обучение в 2 семестъра: 900 лв. / семестър
    * Студенти записали се в магистърска програма от специалност, различна от специалността, в която е придобита ОКС "бакалавър", таксата за първи семестър е 1000 лв., а за втори семестър е 900 лв.
  • Дистанционно платено обучение в 4 семестъра: 900 лв. / семестър
  • Редовно и дистанционно обучение по магистърски програми на чужд език (за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС, чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО) в 2 или 4 семестъра: 600 € / семестър

Заплащането на семестриалните такси е уредено в ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СА „Д. А. ЦЕНОВ” в

Чл. 26. (1) Студентите в редовна и задочна форма на обучение заплащат пълния размер на дължимата семестриална такса.

(2) Студентите заплащат семестриална такса и се записват за следващ семестър до 10 работни дни от началото на семестъра.

(3) Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски*. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.

(4) При неспазване на сроковете по ал. 2 и ал. 3 се начислява законна лихва върху сумата на неплатените такси за забава на плащането.

(5) При отписване по собствено желание на студента семестриалната такса не се връща.

* От възможността за разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, могат да се възползват всички студенти в платена форма на обучение.

 

Таксите могат да се заплатят по един от трите начина:

1. Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта. (Препоръчително - заплащането се отразява незабавно в досието на студента.)

2. Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, през ПОС терминал с банкова карта.

3. С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов (Изисква време за обработка, плащането се отразява в досието на студента след няколко дни):

ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов

BIC SOMBBGSF

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента – имена и ЕГН / факултетен номер