Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, за учебната 2019/2020 година

  • Редовно и дистанционно платено обучение в 2 семестъра: 900 лв. / семестър
    (Студенти записали се в магистърска програма от специалност, различна от специалността, в която е придобита ОКС "бакалавър", таксата за първи семестър е 1000 лв., а за втори семестър е 900 лв.)
  • Дистанционно платено обучение в 4 семестъра: 900 лв. / семестър
  • Редовно и дистанционно обучение по магистърски програми на чужд език (за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС, чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО) в 2 или 4 семестъра: 2055 лв. / семестър

При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

 

Таксите се внасят в рамките на срока за заверка на семестъра (до 10 работни дни от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов

BIC SOMBBGSF

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента – имена и ЕГН / факултетен номер