1. Обща характеристика на специалността

Магистърската програма „Управление на човешките ресурси” е съвременна област, която е застъпена в академичната практика на редица водещи световни университети. Магистърската програма „Управление на човешките ресурси” предлага на студентите солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. Основен образователен принцип на програмата е постигане на професионално усъвършенстване, в съответствие с най-съвременните теории и технологии и разкриване на творческите умения на обучаваните при решаване на организационни проблеми. Балансът между теория и практика я прави подходяща за всички, които се стремят към реализация в областта на „управление на човешките ресурси”. 

 

2. Образователни цели

Основната цел на магистърската програма е студентите да получат необходимите знания, умения, навици, нагласи и ценностни ориентации, които да съответстват на функционирането на съвременния бизнес, на ефективното лидерство, на фирменото развитие, на риск-мениджмънта, на съвременните методи и средства за управление на човешките ресурси и повишаване на ефективността, и конкурентоспособността на фирмите в най-различни направления. 

3. Организация и продължителност на обучението

Програмата дава възможност за профилиране, специализиране и бъдеща реализация на обучаваните в различни видове организации, чрез усвояване на специфични инструменти за ефективно управление и вземане на управленски решения в съвременната бизнес среда.
Обучението в тази степен завършва със защита на дипломна работа.
 

4. Знания

Магистърската програма  „Управление на човешките ресурси” дава на завършилите специалисти необходими знания за успешно справяне с предизвикателствата при работата в съвременната организационна и бизнес среда на високо професионално равнище. След завършване на своето обучение, магистрите ще придобият задълбочени познания и опит в микро и макро икономиката, финансите, счетоводството, мениджмънта и управлението на персонала, ще могат да оценяват обема на риска и неговата вероятност, да избират оптималната стопанска ситуация и по-малко рисковото вложение на капитала, да намерят приемлив за дадената ситуация начин за намаляване степента на риска, ще могат да формулират цели и стратегии и да изработват планове; да прилагат наученото при управлението на човешките ресурси и да развиват усета си за работа с хора; да осъществяват ефективна комуникация и да познават инструментариума за преодоляване на комуникационните бариери в организацията; да управляват ефективно междуличностните и междугруповите конфликти в организацията; да планират и организират ефективно собствената си работа; да могат да ползват разнообразни източници на информация и самостоятелно и ефективно да работят с тях.

5. Умения

Тематиката на програмата е фокусирана върху усъвършенстване на управленския опит чрез изучаване на теоретичните основи на функционирането на фирмите и организациите в България, съвременните технологии за финансово управление на дейността на фирмите, планирането на бизнес-процесите и широк кръг компетенции по управление на човешките ресурси.

 

6. Компетентности

Обучението в магистърската програма развива следните компетентности: 

6.1. Самостоятелност и отговорност

Обучаемият ще умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да  управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности. Ще инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им. Ще проявява творчество и новаторство при разработването на проекти.

6.2. Компетентности за учене

Обучаемият системно и задълбочено ще оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания. Ще демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му. Ще владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене. Ще може да използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание.
 

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Обучаемият ще умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи. Ще може да разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенства не или промяна. 

6.4. Професионални компетентности

Обучаемият ще може да събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област. Ще интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст. Ще може да прави обосновани преценки и да намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия. Ще демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда. Ще бъде способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, както и в нова непозната среда. 

7. Кратка характеристика на академичния състав

Обучението по програмата се осъществява от висококвалифициран и мотивиран академичен персонал. Това са хабилитирани преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, които са водещи в страната в своята сфера.

8. Професионална реализация

След приключване на програмата, обучаемите имат възможността да станат: креативни и творчески настроени специалисти, развиващи стратегическия си усет в бизнеса и към хората; силно мотивирани и търсещи творчески методи личности, с помощта на които ще се вземат и реализират решения в сферата на управление на човешките ресурси; хора, които ще бъдат отворени за новостите, имащи силно желание за саморазвитие и учене през целия живот.  
С придобитите знания, завършилите магистри могат да се реализират като мениджъри на фирми и организации; експертни съветници на висшето ръководство във фирми и организации; консултанти и експерти по управление на организационното развитие; специалисти по обособени функции във фирми и организации; ръководители, специалисти и експерти в звена по кариерно развитие; консултанти по управлението на фирми и организации.
 

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Успешно завършилите обучението получават образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. Те могат да продължат своето образование и за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” – директно или след като вече са получили професионална реализация.