1. Обща характеристика на специалността

Фирменият  мениджмънт е съвкупност от функции, дейности и задачи, средства и форми за управление на дейността на фирмите и организациите. Чрез него се задоволяват информационните потребности по отношение на стратегическото управление на финансовите ресурси, текущото ръководство на бизнеса, свързани с планирането на финансовите ресурси и осъществяването на дейностите и операциите за неговото изпълнение; контролиране, анализиране и регулиране на финансово счетоводната дейност; събиране, документиране, предаване, обработка, съхранение и предоставяне на необходимата полезна информация за имуществото, финансовото състояние, ефективността и промените във капиталите  на фирмите.
Фирменият контролинг е особен вид управленска дейност, добре позната и използвана в международната практика. Като система за управление намира място, както в отрасловите структури, така и в териториалните единици. Философията на контролинга се основава на стремежа на ръководните екипи да изработват и вземат такива решения, които максимално ще реализират управленските цели. Във фирмите и организациите това става чрез съчетаване на плановата дейност, контролния процес и информационното осигуряване. Най-важната особеност на контролинга е ориентацията към бъдещето, търсенето на пътища за успешно развитие на фирмата на базата на анализа на факторите, обуславящи получаването на точно определени резултати. 
Магистърската програма по “Фирмен мениджмънт и контролинг” формира широкопрофилни специалисти за  мениджмънта на фирмената дейност. Чрез тази програма се откликва на потребността да се получат знания и умения в областта на управлението на фирмите. Програмата е разработена според съвременните изисквания на теорията, и на практиката в България и развитите страни. Изясняването на теоретико-методологическите въпроси се основава на общовалидните подходи  и принципи, като се имат предвид и тенденциите в развитието на фирмите и организациите изведени от науката за Стопанското управление. 
 

2. Образователни цели

Целта на магистърската програма към  е подготовка на висококвалифицирани магистри по фирмен мениджмънт и контролинг  за всички отрасли на икономиката. Съчетавайки знания и практически умения в областта на мениджмънта, контролинга, финансовото управление на човешките ресурси, фирмената интернационализация и управлението на капиталите, магистрите ще могат в по-голяма степен своевременно да отговорят на днешните и бъдещите изисквания за адекватно поведение в условията на пазарна икономика.

3. Организация и продължителност на обучението

Магистърската програма е подготвена по схема, по която се обучават  съвременните магистри , не само в България, а и в университетите в развитите страни. Учебните материали, разработени от преподавателите към програмата дават възможност всеки обучаван да получи необходимата му информация както от учебното пособие и материали за самоподготовка, така и от on-line модулите.  По този начин на магистрите се предоставят знания и подготовка, както за текущ контрол, така и за изпита в края на семестъра. Формата за проверка на знанията на студентите дистанционна форма на обучение е гъвкава и дава възможност  всеки да бъде оценен комплексно. Оценяват се подготвени изпитните материали, казуси, разработване на теоретични въпроси и  решаване на on-line тестове. 
В разработения учебен план са включени подходящи учебни дисциплини, които създават условия за мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получените знания и придобитите умения. Методите и практиката на преподавате, както и проверката на знанията и уменията на обучаваните магистри, се доближават до съвременните постижения на водещи европейски университети.
Обучението в тази степен завършва със защита на дипломна работа.
 

4. Знания

Тази програма дава възможност да се получат знания по управление на бизнесорганизациите в онези сфери на нашия живот, които се свързват с пазарната икономика. Обучението по магистърската програма се основава на набор от дисциплини: Фирмен  мениджмънт; Фирмен контролинг; Съвременни бизнес организации; Управление на капиталите на фирмата; Методи и стратегии в управлението на  фирмата; Финансово управление на човешките ресурси; Ситуации и поведение в управлението.
Важен момент в практическото обучението е разработването и защитата на дипломна работа. Темите са подбрани така, щото в максимална степен да позволят аналитично прилагане на получените знания и решаване на конкретни задачи от дейността на фирмата в областта на фирмения мениджмънт и контролинга. Чрез дипломните работи се цели да се поддържа в студентите  - магистри не само стремежът към натрупване на знания, но и потребността от изследване на проблемите в практиката и нейното научно обогатяване.
 

5. Умения

С организирането на обучението по тази програма се цели осигуряването на специалисти за реалния сектор на икономиката с високо равнище на професионална подготовка и в възможности за извършване на дейности с подчертано аналитичен и творчески характер. Това се постига чрез задълбочаване на научнотеоретическата и специална подготовка по специалността, усвояване основите на научноизследователската дейност, развитие на способности за адаптация в условията на социално-икономическите промени и засилване практико-приложния характер на обучението

6. Компетентности

Обучението в магистърската програма развива следните компетентности: 

6.1. Самостоятелност и отговорност

Обучаемият ще умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да  управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности. Ще инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им. Ще проявява творчество и новаторство при разработването на проекти.

6.2. Компетентности за учене

Обучаемият системно и задълбочено ще оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания. Ще демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му. Ще владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене. Ще може да използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание. 

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Обучаемият ще умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи. Ще може да разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенства не или промяна. 

6.4. Професионални компетентности

Обучаемият ще може да събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област. Ще интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст. Ще може да прави обосновани преценки и да намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия. Ще демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда. Ще бъде способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, както и в нова непозната среда. 

7. Кратка характеристика на академичния състав

Обучението по програмата се осъществява от висококвалифициран и мотивиран академичен персонал. Това са хабилитирани преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, които са водещи в страната в своята сфера.

8. Професионална реализация

Завършилите специалността могат да работят като ръководители на средно и висше управленско равнище в бизнес организации от различен тип и с различна форма на собственост. Те изучават достатъчен брой фундаментални и специални дисциплини, които им позволяват да работят компетентно и лоялно и като управляващи в организации с чуждестранно участие, и в такива с идеална цел, независимо от тяхната отраслова принадлежност, както и да заемат отговорни позиции в публичния сектор.
Успешно завършилите магистърската програма получават специализирана икономическа подготовка в областта на фирмения мениджмънт и фирмения контролинг, което им позволява да извършват организационно методическа, управленска, отчетна, аналитична, контролна и други видове дейности. Магистрите, завършили по програмата “Фирмен мениджмънт и контролинг ” ще могат да заемат широк кръг от длъжности, като специалисти и ръководители в звената за вътрешен финансов одит; финансов мениджър в голяма и средна фирма, респ. управляващ директор, изпълняващ финансово счетоводните функции в по-малки фирми; служители в данъчната администрация; експерти и преподаватели по контролинг и мениджмънт на дейността и др.
 

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Успешно завършилите обучението получават образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. Те могат да продължат своето образование и за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” – директно или след като вече са получили професионална реализация.