Магистърска програма "Маркетингови комуникации"
/към специалност "Маркетинг"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” предлага възможност за нов поглед върху цялостния маркетингов „пъзел”, а не откъслечното разглеждане на отделните комуникационни функции, като насърчаване на продажбите, реклама, връзки с обществеността, вирусен маркетинг и др. Тя е проектирана да доразвива знанията на студентите, получени в бакалавърската степен, като им придава по-категорична прагматична насоченост в сферата на маркетинговите комуникации. Програмата се явява и своеобразен „мост” за продължаващо обучение на работното място и след нейното приключване.

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” възниква под „натиска на търсенето”, т.е. в резултат на естествена потребност на повечето бизнесорганизации, организации с нестопанска цел, медийни агенции, образователни институции и др. от висококвалифицирани кадри с компетенции и експертиза в областта на маркетинговите комуникации. В отговор на това магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” подготвя специалисти по „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ, които ще допринасят за изграждането и поддържането на дълготрайни и устойчиви взаимоотношения на организациите с техните клиенти.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.