1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” предлага възможност за нов поглед върху цялостния маркетингов „пъзел”, а не откъслечното разглеждане на отделните комуникационни функции, като насърчаване на продажбите, реклама, връзки с обществеността, вирусен маркетинг и др. Тя е проектирана да доразвива знанията на студентите, получени в бакалавърската степен, като им придава по-категорична прагматична насоченост в сферата на маркетинговите комуникации. Програмата се явява и своеобразен „мост” за продължаващо обучение на работното място и след нейното приключване.

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” възниква под „натиска на търсенето”, т.е. в резултат на естествена потребност на повечето бизнесорганизации, организации с нестопанска цел, медийни агенции, образователни институции и др. от висококвалифицирани кадри с компетенции и експертиза в областта на маркетинговите комуникации. В отговор на това магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” подготвя специалисти по „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ, които ще допринасят за изграждането и поддържането на дълготрайни и устойчиви взаимоотношения на организациите с техните клиенти.

2. Образователни цели

Целта на магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” е да развие у студентите способности да мислят по един много иновативен и базиран на знания за целевия пазар начин.

3. Организация и продължителност на обучението

Широко застъпен в обучението по магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” е казусният подход, както и проблемноориентираните дискусии и самостоятелни разработки. На обучаваните се осигурява достъп до електронни бази с данни, ресурси и публикации от различни области на маркетинга и маркетинговите комуникации. Обучението се реализира в рамките на модерна платформа за онлайн обучение, която се обезпечава от виртуални класни стаи, wiki модули, форуми и онлайн чат сесии за консултации.

4. Знания

Със завършването на магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” обучаемите ще придобият високоспециализирани практически и теоретични знания за отделните комуникационни функции, като насърчаване на продажбите, реклама, връзки с обществеността, вирусен маркетинг и връзките  между тях.

5. Умения

Със завършването на магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” обучаемите ще придобият комплексни практически и познавателни умения, които ще им позволят да планират (в т.ч. интегрирано), организират, реализират и оценяват ефективността на маркетингови комуникационни кампании, да изграждат и управляват маркетингови комуникации, допринасящи за по-доброто управление на взаимоотношенията с клиентите и създаването на устойчива ценност и стойност на бранда.

6. Компетентности

Със завършването на магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” обучаемите ще усвоят практически навици и компетенции за изграждане и управление на маркетингови комуникации, за по-доброто и ефективно, базирано на информация управление на дълготрайни и устойчиви взаимоотношения с клиентите. Програмата е насочена към развиването на следните компетенции, съотносими към Националната и Европейската квалификационна рамка:

6.1. Самостоятелност и отговорност

  • иницииране, организиране и провеждане маркетингови комуникационни кампании и политики и осигуряване на тяхната интеграция и съгласуваност с цялостната бизнес и маркетингова дейност;

6.2. Компетентности за учене

  • Владеене на утвърдения в областта на маркетинга и в частност на маркетинговите комуникации понятиен апарат;
  • владеене на количествени техники за анализ на данни;

6.3. Комуникативни и социални компетентности

  • формулиране на изводи, аргументиране и предлагане на решения на проблеми, имащи отношение към маркетинговите комуникации;

6.4. Професионални компетентности

  • анализиране на първична и вторична информация и аргументиране избора на конкретни комуникационни инструменти за постигане на бизнес, маркетингови и комуникационни цели;
  • оценяване ефективността и ефикасността на маркетингови комуникационни кампании.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Обучението в магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” се провежда и обезпечава от високомотивирани и висококвалифицирани академични преподаватели, използващи на най-модерните и иновативни подходи и дидактически инструменти.

8. Професионална реализация

Магистрите, завършили програмата МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ”, ще притежават необходимата компетентност да се справят със задачата да разработват и реализират успешни и базирани на знание за пазара комуникационни стратегии и планове. Те могат да се реализират в международни компании, рекламни и PR агенции, застрахователни и финансови институции, организации с нестопанска цел, като извършват изпълнителски и управленски функции по отношение на техните маркетингови отдели.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Магистър по икономика (Маркетингови комуникации)