1. Обща характеристика на специалността

Магистърската програма „Счетоводство и одит в банките” е предназначена за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика от завършилите ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър” в професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
Обучението по МП „СОБ“ дава възможност за придобиване на задълбочена теоретична и практико-приложна специализирана подготовка в областта на счетоводната отчетност, анализа и одита в банките, и контрола и надзора върху банковата дейност, съобразена със съвременните достижения на науката, изискванията на практиката, разпоредбите на националното законодателство, Директивите на ЕС, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти. Съдържанието на учебния план и учебните програми осигурява условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

2. Образователни цели

Водещата образователна цел на МП „Счетоводство и одит в банките“ е да осигурява висококвалифицирани специалисти и ръководни кадри за звената на банковата система в България и чужбина, които притежават конкурентни знания, умения и компетентности:
• да изграждат и усъвършенстват счетоводни системи в съответствие с изискванията на актуалната нормативна уредба и приложимите счетоводни стандарти;
• да разработват адекватни счетоводни политики;
• да прилагат разпоредбите на Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти;
• да използват инструментариума на счетоводния анализ за ефективно управление на банковата дейност и банковите рискове.
Допълнителните цели, които си поставя обучението в МП „СОБ“ са: 
• разширяване и задълбочаване на специалните познания в областта на счетоводната отчетност, анализа и одита с цел придобиване на нови компетенции; 
• актуализиране и обогатяване на знанията в областта на динамично променящото се международно и национално счетоводно законодателство, в т.ч. приложимите счетоводни стандарти;
• усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност; 
•  осигуряване на по-широки възможности за обучение през целия живот.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се администрира чрез учебна документация, отговаряща на най-добрите съвременни университетски практики. Учебният план предвижда създаването на необходимите теоретични и практико-приложни знания и умения за подготовка на висококвалифицирани специалисти по счетоводство и одит в банките с магистърска степен на висше образование. Магистърската програма доразвива знанията на студентите, получени в бакалавърската степен като им придава по-ясно изразена практическа насоченост. В учебния план са включени специализирани в областта на банките счетоводни и одитни дисциплини – счетоводна политика на банките, счетоводен анализ на банките, банково посредничество (счетоводни аспекти), банков контрол и надзор, счетоводни концепции и стандарти, одит на финансовите отчети и др. 
При обучението се прилагат модерни и иновативни подходи, методи и техники за преподаване и оценяване, и дидактически инструментариум. Широко се използват казусният подход, проблемноориентирани дискусии и самостоятелни разработки. На обучаваните се осигурява перманентен достъп до електронни бази данни. Подготовката на студентите в дистанционна форма се осъществява чрез използване на платформата за електронно обучение Moodle, която поддържа виртуални класни стаи, wiki модули, форуми и онлайн чат сесии за консултации. 
Обучението завършва със защита на дипломна работа.

4. Знания

Включените в учебния план дисциплини позволяват да се придобие специализиран спектър от знания в конкретните направления на счетоводната отчетност, анализа  одита в банките, които имат подчертано изразен иновативен характер и прагматична насоченост.
Завършилите МП „СОБ” трябва да притежават задълбочени знания за: 
• най-новите теории, направления и постижения в областта на счетоводството; 
•   главните тенденции в развитието на банковите институции;
• актуалните изисквания на международните нормативни регулации съобразно Европейската и световна политика в областта на счетоводството и банковото дело; 
• новите постижения в областта на счетоводния анализ, финансовия контрол и банковия надзор.

 

5. Умения

Завършилите магистърска програма „СОБ” към специалност „Счетоводство и контрол” ще придобият умения да изграждат и усъвършенстват счетоводни системи в съответствие с изискванията на актуалната нормативна уредба и приложимите счетоводни стандарти; професионално да интерпретират и прилагат в практически ситуации счетоводното и банковото законодателство, в т.ч. на международните счетоводни и одиторски стандарти;  да разработват адекватни счетоводни политики; да съставят и анализират финансови отчети; да използват инструментариума на счетоводния анализ за изработване и обосноваване на оптимални управленски решения и за повишаване ефективността на управлението на банковата дейност и банковите рискове.
Развиват се умения за решаване на проблеми от реалната среда; интердисциплинарен подход при решаване на практическите проблеми и професионални задачи; способност за събиране, обработване, селектиране, анализиране и интерпретиране на информация, необходима за изпълнителска, организационно-управленска, консултантска и научно-изследователска дейност и др.

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

Обучението на бъдещия магистър по счетоводство е насочено към формиране на интелектуално познавателна, мотивационно-ценностна, комуникативна и практико-приложна компетентност. Студентите придобиват практически навици за самостоятелност при вземане на решения; аналитични умения да прилагат комплексно в различни комбинации широк спектър от своите професионални познания; за творческо мислене и новаторски подход при разрешаване на проблеми от реалната среда; за самостоятелна изследователска работа и критичен подход при възприемане на литературните източници; за контрол върху емоционалните реакции и др.

6.2. Компетентности за учене

Магистърската програма изгражда у студентите умения за самоусъвършенстване и саморазвитие; за оценяване на познанията и идентифициране на потребностите от нови знания; за самостоятелно творческо овладяване на нови знания и умения; за усъвършенстване на професионалната квалификация през целия живот.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Магистърската програма развива у студентите компетенции за професионално общуване; да формулират и излагат свободно идеи, проблеми и решения пред компетентна аудитория като използват богат набор от техники и подходи; да прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия. Създават се и съпътстващи комуникативни умения, делови умения, умения за работа в екип; умения за управление на конфликтите и стреса на работното място.

6.4. Професионални компетентности

Обучаемите ще придобият способности за събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от различни източници, необходими за решаването на сложни проблеми от банковата практика; за ефективно, базирано на счетоводната информация, управление на банковата дейност и банковите рискове; за интегрирано прилагане на придобитите знания по счетоводство и банково дело; за прилагане на нормативните актове в областта на счетоводството и банковото дело за регулиране и стимулиране дейността на банките; за систематизиране и анализиране на счетоводна информация като база за изработване и обосноваване на оптимални управленски решения; за критично анализиране състоянието на счетоводно-отчетния процес и разработване и обосноваване на предложения за усъвършенстването му; за формулиране на политики и проявяване на лидерски качества за реализацията им. 

7. Кратка характеристика на академичния състав

Учебният процес се осигурява от високомотивирани и висококвалифицирани академични преподаватели – професори, доценти и асистенти от водеща в обучението по магистърската програма катедра „Счетоводна отчетност” и катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, доказали своите способности в научно-преподавателската област и в счетоводната и одиторската практика. Със своя професионализъм и завоювани позиции в научните изследвания те осигуряват високо качество на образователния процес в съответствие с достиженията на счетоводна и одиторска наука и практика.
Преподавателският състав осигурява с авторски учебници и пособия всички учебни курсове, развивани за нуждите на магистърската програма. Научните изследвания на академичния състав, монографиите, дисертации, студии и статии се трансферират в учебния процес като обновяват перманентно съдържанието на учебните курсове.

8. Професионална реализация

Теоретическата и практическата подготовка на успешно дипломираните студенти в МП „СОБ” им дава възможност да намерят успешна професионална реализация и кариерно развитие във всички звена на банковата система в България и в чужбина, като заемат престижни длъжности на методолози и ръководители на счетоводната и одитната дейности, мениджъри на банкови и финансови структурни звена, счетоводители и одитори, кредитни инспектори, анализатори, дилъри, експерти и консултанти по счетоводство и одит, банкови експерти и консултанти и др. Те могат да заемат и длъжности в други сфери и институции, изискващи счетоводни и контролни функции, както и длъжности на академични преподаватели в български и чуждестранни висши училища, и на научни изследователи. 
Завършилите МП „СОБ” имат възможности да придобият допълнителни квалификации: да кандидатстват за придобиване на правоспособност на „дипломиран експерт-счетоводител” и „регистриран одитор”; да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”; да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия си живот.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърската програма е “магистър”, а професионалната квалификация - „магистър по икономика”.