1. Обща характеристика на специалността

“Икономика и мениджмънт на туризма” е модерна и атрактивна магистърска програма, съобразена с изискванията на пазара на труда и значимостта на туризма за икономиката на страната. Тя е предназначена за студенти, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” в професионалните направления от областта на стопанските науки и управлението във висшите училища. Образователната мисия на магистърската програма е ориентирана към предоставяне на знания и умения, позволяващи на бъдещите мениджъри да придобият високо специализирана квалификация и професионални умения за ефективно управление на туристическите дейности.  Специфичното в магистърската програма “Икономика и мениджмънт на туризма” е нейната философия, форми на провеждане и съдържание на учебните програми - основа за формирането у бъдещите мениджъри на нов манталитет и нова култура в туристическия мениджмънт.

2. Образователни цели

Основната образователна цел на магистърска програма “Икономика и мениджмънт на туризма” е задълбочаване на специалната подготовка по икономиката и управлението на туристическите дейности, организацията на алтернативните форми на туризъм и стратегиите в туристическия бизнес в условията на динамична и глобализираща се пазарна среда, устойчивото развитие на туризма.

3. Организация и продължителност на обучението

4. Знания

Курсът на обучение по магистърската програма е така структуриран, че да формира солидни знания на бъдещите магистри чрез набор от дисциплини в областта на: мениджмънта на туризма; организацията на алтернативния туризъм; туристическата политика; стратегиите в туризма; конкурентоспособността в туристическия бизнес; сигурността и безопасността в туризма; устойчивото развитие на туризма.

5. Умения

Обучението по магистърската програма предпоставя формирането у бъдещите магистри на умения: да оценяват и измерват влиянието на държавната политика и подкрепа върху развитието на туристическите дейности от позицията на предприятията, на региона и за страната като цяло; да владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи, свързани с разработването и реализирането на туристически продукти, с организацията и управлението на туристическата дейност; да прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаването на нестандартни задачи в областта на туристическия бизнес.

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

Завършващите притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности в областта на туристическия бизнес. Поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори, влияещи върху планирането, организацията и управлението на туристическия бизнес.

 

6.2. Компетентности за учене

Възпитаниците на магистърска програма “Икономика и мениджмънт на туризма” могат последователно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения в областта на туристическия бизнес и да планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Обучаваните формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти, свързани с организацията и управлението на туристическия бизнес. Изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки на туристическите дейности. Придобиват компетенции за работа в екип и ръководене на екипи.

6.4. Професионални компетентности

Завършилите магистри прилагат придобитите знания и умения в областта на управлението на туристическия бизнес в нови или непознати условия. Проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст процеси, събития, връзки и взаимоотношения в областта на туристическия бизнес и туристическата политика.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Обучаващият екип на студентите в магистърска програма “Икономика и мениджмънт на туризма” се състои от авторитетни, ерудирани и иновативни  преподаватели на СА “Д. А. Ценов” с висока професионална подготовка и компетентност в сферата на туризма. Амбициран е да организира обучението в магистърската програма на високо теоретично и практическо равнище, при реалните условия на туристическия бизнес и при съблюдаване изискванията на европейските образователни стандарти.

8. Професионална реализация

Професионалната квалификация на завършилите магистърската програма “Икономика и мениджмънт на туризма” им позволява да работят като мениджъри, функционални специалисти, аналитици и експерти на висше ниво в:

- туристическите корпорации, хотелиерските и ресторантьорските вериги;

- туроператорските, турагентските фирми и туристически бюра;

- сферата на екскурзоводството и туристическата анимация;

- туристическите забележителности (културно-исторически, природни): музеи, туристически комплекси, управлението на природни паркове, защитени местности,  развлекателни паркове и др.;

- общинската и държавна администрация;

- неправителствените организации: туристически камари, асоциации, съвети по туризъм, агенции и др.;

- туристическите борси и изложения;

- създаване на собствен туристически бизнес: семейни хотели и ресторанти, вили, къщи за гости и др.;

- управлението на заведения за хранене и развлечения.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма “Икономика и мениджмънт на туризма” е “магистър”, а квалификационното наименование – “магистър по икономка”.