1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма „МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ” е предназначена за студенти от всички специалности от професионални направления 3.8. Икономика,  3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в СА „Д. А. Ценов” - Свищов или в други акредитирани висши училища.

2. Образователни цели

Основополагащите образователни цели на обучението в магистърската програма са свързани със задълбочаване на специализираната професионална подготовка, достигната в предходния етап на обучение, и формиране на профилирана подготовка, осигуряваща теоретични и практически знания, умения и компетентности, необходими за управлението на сложни проблеми в търговска бизнес среда с вариативни възможности за прилагане на съвременни стратегии, техники и тактики, както и на широк набор от подходи, принципи и методи, свързани с реализацията на процеса на мениджмънта на търговската дейност. Магистърската програма надгражда формираните в ОКС „бакалавър“/ОКС „магистър“ личностни знания, умения и компетентности и обезпечава професионална мотивираност към бъдещата професионална реализация, като: търговски мениджър, организатор, аналитик, супервайзър, мърчандайзер на търговски дейности и процеси и др.

3. Организация и продължителност на обучението

Организацията на обучението по магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност” е в съответствие с учебния план, който включва: задължителни учебни дисциплини, формиращи профилирана подготовка в ОКС „магистър“; учебна дисциплина, осигуряваща специализирана професионална подготовка по специалността от ОКС „бакалавър“ (за завършили други специалности); задължителна избираема учебна дисциплина от блок с учебни дисциплини, формиращи профилирана подготовка в ОКС „магистър“; магистърски семинар; защита на дипломна работа. 
Изясняването на теоретико-методологическите въпроси, включени в отделните учебни дисциплини, се основава на общовалидните принципи и подходи, изведени от икономическата наука и практика за търговията, като се имат предвид пазарните тенденции в развитието и изменението на търсенето и предлагането на стоки и услуги в условията на динамично променяща се бизнес среда. Обучението завършва със защита на дипломна работа.
 

4. Знания

Магистърската програма е ориентирана към усвояване на учебни дисциплини, осигуряващи специализирани теоретични и практически знания в областта на търговията, като част от икономическата наука и като вид бизнес. Обучаваните в магистърската програма овладяват теории, концепции, принципи и закономерности на търговските явления и процеси, демонстрират критично осмисляне и оценяване на връзките и зависимостите, проявяващи се между търговските дейности, процеси и операции. Придобиваните знания спомагат бъдещите мениджъри да предлагат успешни организационни, методологически и технологични решения за развитието на търговската дейност на бизнес субектите и публичния сектор.
Курсът на обучение по магистърската програма е така структуриран, че да предоставя солидни знания на бъдещите магистри чрез набор от дисциплини в областта на:
• търговската политика;
• търговското кредитиране;
• организацията и отчитането на търговските сделки;
• проектното консултиране;
• търговския мениджмънт;
• икономиката на търговията (за завършили други специалности);
• реинженеринга на търговската дейност;
• корпоративната социална отговорност в търговията;
• международния бизнес.

5. Умения

По време на обучението студентите в магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност” овладяват богат набор от практически познавателни умения и подходи, необходими за анализиране и оценяване на проявяващите се в търговската теория и практика проблеми. Курсът на обучение подпомага:
• формиране на способности за генериране на умения за провеждане на изследвания на различните проявления на търговията;
• извеждане на адекватни преценки в условия на непредсказуема бизнес среда;
• развиване на нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващите се търговски знания и практики;
• демонстриране на свободно прилагане на иновативни търговски методи и инструменти, отличаващи се с креативност при решаването на сложни търговски задачи и непредвидими проблеми;
• намиране и поддържане на аргументи при решаване на проблеми в областта на търговската теория и практика;
•  проявяване на инициативност в условия на непредвидима търговска среда, изискваща отчитане на силата на влияние на множество взаимодействащи си фактори.
Логиката на учебния процес позволява да се познава и интерпретира специфичната проблематика на мениджмънта на търговската дейност.  По този начин чрез магистърската програма се формират значими умения, присъщи на професионалния мениджър – да анализира и оценява състоянието и развитието на търговските дейности, процеси и операции, да прогнозира промените в икономическата среда на осъществяване на търговския бизнес и върху тази основа да взема подходящи управленчески решения.

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

Компетентностите за самостоятелност и отговорност могат да се сведат до следните:
• притежаване на способности за административно управление на сложни професионални дейности в търговията, включително на екипи и ресурси, посредством: проявяване на висока продуктова, пазарна и конкурентна грамотност за анализиране и оценяване на протичащите търговски процеси, както и демонстриране на ефективно управление на екипи и преценяване на необходимостта от обучение и развитие на търговския персонал с цел повишаване на екипната ефективност;
• демонстриране на овладяност в оперативното взаимодействие при управлението на промените в търговската бизнес среда;
• проявяване на творчество и новаторство при дефиниране на търговските цели – асортиментни, дистрибуционни, мърчандайзингови; разработването на търговски проекти за управление на дейността; обобщаване на пазарните тенденции и изграждане на визия за бъдещо търговско развитие; създаване на търговски презентационни модели;
• иницииране на търговски процеси и организиране на търговски дейности, изискващи висока степен на съгласуваност между търговските екипи;
• формулиране на търговски политики и демонстриране на лидерски качества за реализацията им в дейността. 

6.2. Компетентности за учене

Компетентностите за учене намират израз в:
• системно и задълбочено оценяване на собствените познания и идентифициране потребностите от нови знания и умения в областта на търговската теория и практика;
• демонстриране на висока степен на самостоятелност и ориентираност в учебното съдържание посредством прилагане на индивидуални подходи и методи към овладяване на търговските знания и умения;
• използване на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексното учебно съдържание на изучаваните учебни дисциплини;
• овладяване на богат понятиен апарат на търговската теория и практика и проявяване на способности за концептуално търговско мислене;
•  планиране на необходимостта от повишаване и актуализиране на професионалната квалификация в съответствие с динамиката на изменящата се търговка конюнктура.
 

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Комуникативните и социалните компетентности се проявяват в:
• проявяване на умения за ясно и достъпно представяне на собствени виждания, становища и формулировки на търговски проблеми пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от търговски техники и подходи;
• разработване и излагане на аргументирани схващания относно търговски процеси и практики, както и обосноваване на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна чрез демонстриране на търговска асертивност и отстояване на възприетата търговска позиция, организиране и планиране на търговските комуникации; 
• използване на нови търговски подходи, формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от търговския бизнес, формулиране на търговски предложения и убеждаване върху основата на осъществяване на пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици.

6.4. Професионални компетентности

Професионалните компетентности се изразяват в:
• събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за решаването на сложни проблеми в областта на търговската теория и практика;
• интегриране на широк спектър от знания и източници на информация в нов контекст на изучаване на явленията и процесите, проявяващи се в областта на търговията;
• формулиране на обосновани преценки и намиране на решения в сложна бизнес среда за бъдещото осъществяване на търговската дейност при отчитане на влиянието на разнообразно въздействащи фактори; 
•  проявяване на способности за решаване на търговски проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание в условия на недостатъчна налична информация, както и в нова непозната бизнес среда за извършване на търговска дейност;
• демонстриране на умения за иницииране на промени в управляването на търговските дейности и процеси и обосноваване на предложения за тяхното реализиране.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Обучаващият екип в магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност” се състои от преподаватели на СА „Д. А. Ценов” с професионална подготовка и компетентност в сферата на търговските дейности и бизнеса. Амбициран е да организира обучението в магистърската програма на високо теоретично и практическо равнище при съблюдаване на реалните условия на бизнеса, както и на изискванията на Европейските образователни стандарти. Академичният състав на катедрата, администрираща обучението в магистърската програма, се състои от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, изпълняващи функциите на титуляри и консултанти и притежаващи научна специалност и/или компетенции по „Икономика и управление (търговия)”.

8. Професионална реализация

Професионалната реализация на завършилите обучението  по магистърската програма „Мениджмънт на търговската дейност” им позволява да работят като мениджъри, директори, аналитични специалисти и експерти на висше ниво в управлението на търговските дейности в компаниите, в сферата на услугите, в министерствата и общините. Високият професионализъм, който притежават бъдещите специалисти, им позволява да работят в предприятия и търговски вериги с чуждестранно участие, в стокови борси, тържища, спедиторски и транспортни фирми, логистични центрове, търговски кантори, финансово-брокерски къщи и рекламни агенции, в научно-изследователски и развойни звена и висши училища. Завършилите могат да прилагат знанията, уменията и компетентностите си и за създаване на собствен търговски бизнес.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Студентите, преминали успешно през курса на обучение в магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност”, придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „Магистър по икономика“.