1. Обща характеристика на специалността

Специалност „Аграрна икономика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да обучава студенти в ОКС „Магистър“ в съответствие с ниво 7 по ЕКР (Европейската квалификационна рамка), втори цикъл на КРЕПВО (Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование) и ниво 7 на НКР (Националната квалификационна рамка). Образователните акценти на магистърската програма “Агробизнес” са адресирани към стратегически важния за националната икономика сектор на агробизнеса. Актуалността на магистърската програма е свързана с новите условия за развитие и предизвикателствата пред науката и образованието, в контекста на европейските приоритети в областта на земеделието и укрепването на селските райони. Подготовката на високо квалифицирани аграрикономисти осигурява нивата на администриране и управление на аграрния сектор и свързаните с него стопански отрасли и подотрасли, необходими за успешното развитие на агробизнеса в България.

2. Образователни цели

Основна цел при обучението на студентите в ОКС “Магистър” е подготовка на висококвалифицирани аграрикономисти със задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с функционални и отраслови познания, позволяващи успешно решаване на проблеми при организацията и управлението на процесите в селското стопанство. За постигане на основната цел катедреният екип конкретизира следните подцели:

 • Подготовка на високо квалифицирани и конкурентноспособни аграрикономисти, притежаващи знания, умения и навици за професионална реализация в областта на земеделието и научните изследвания в областта на аграрната икономика и аграрната политика в условията на интеграция с европейските структури;
 • Поместване в нишата на обществените потребности от кадри, работещи с успех в областта на аграрния бизнес и обслужващите стопански и функционално-управленски звена;
 • Трансфер на наука и образователни технологии, подпомагащи развитието на аграрния сектор и икономическото образование на специалистите в отрасъла;
 • Обучение на управленски кадри за аграрния сектор в условията на взаимодействие и съвместно функциониране с икономиките на държавите в разширения Европейски съюз.

3. Организация и продължителност на обучението

Обучението на студентите в ОКС „Магистър“ е логическо продължение на образователния процес след ОКС “Бакалавър” по същата специалност и е насочено към изграждане на компетенции в областите на:

 • Организация и управление на защитени природни ресурси;
 • Управление на иновациите в агробизнеса;
 • Качество на продуктите и конкурентноспособност на аграрните фирми;
 • Управление на капиталите на агрофирмите;
 • Цени, пазари и регулиране в агробизнеса;
 • Локализация на алтернативния туризъм;
 • Диверсификацията - инструмент за минимизиране на риска в агробизнеса;
 • Алтернативни източници на доходи в селските райони.

4. Знания

Обучението в магистърската програма „Агробизнес“ надгражда придобитите в предходната ОКС специализирани теоретични и фактологически знания в областта на агробизнеса и е организирано с оглед формиране на:

 • познаване и разбиране на теории, концепции, принципи и закономерности, свързани с агробизнеса;
 • овладяване на високо-специализирани практически и теоретични знания, вкл. авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • критично осъзнаване на знанията в областта на агробизнеса и връзките между различните изучавани области.

5. Умения

Обучението на студентите в ОКС „Магистър“ е насочено както към изграждане на познавателни умения, включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене, така и на практически умения за използване на подходящи методи и инструменти за решаване на сложни задачи и непредвидими проблеми в агробизнеса. Във връзка с това при обучението се изграждат умения за:

 • овладяване на богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения;
 • формулиране на адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;
 • анализиране и оценка на проблемите в агробизнеса и аргументирани предложения за тяхното решаване на основата на интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области;
 • прилагане на иновативни методи и инструменти при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в сферата на агробизнеса;
 • проявяване на инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.

6. Компетентности

Обучението на студентите в ОКС „Магистър“ е насочено както към изграждане на лични и професионални компетентности в зависимост от степента на поеманата отговорност и самостоятелност в следните насоки.

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • компетентност за изграждане на административно-организационни структури с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност и самостоятелно управляване на екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда,
 • иницииране на процеси и формулиране на политики, при които се демонстрират лидерски качества за реализацията им;
 • демонстриране на овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявяване на творчество и новаторство при разработването на самостоятелни и екипни проекти.

6.2. Компетентности за учене

 • системна и задълбочена самооценка на придобитите познания и идентифициране потребности от нови знания;
 • висока степен на самостоятелност и бърза ориентация в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • прилагане на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • овладяване на богат понятиен апарат и проявяване способности за концептуално и абстрактно мислене.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • умения за ясно и достъпно представяне на собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработване и излагане на аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосноваване предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

6.4. Професионални компетентности

 • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област;
 • интегриране на широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • изготвяне на обосновани преценки и намиране решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстриране способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способности за решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умения за иницииране на промени и управляване на процесите, възникващи в процеса на работата при обучението.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Обучението в магистърска програма „Агробизнес“ се осъществява от високо ерудирани научни работници и преподаватели от СА“Д. А. Ценов“ – Свищов. Академичният състав на катедра „Аграрна икономика“ осигурява обучението по специализиращите дисциплини на ОКС „Магистър“. Доц. д-р Марина Николова, ръководител катедра „Аграрна икономика“ работи по въпросите на екопредприемачеството, екологичното и устойчиво развитие на агробизнеса, развитието на селските райони, агроекологията, биологичното земеделие, алтернативния туризъм, алтернативни източници на доходи в селските райони и др. Доц. д-р Маруся Линкова работи по въпросите на инвестиционните проекти в агробизнеса, аграрното предприемачество, малкия и семеен агробизнес, развитието на селските райони, алтернативни видове туризъм, алтернативни източници на доходи в селските райони и др. Доц. д-р Виолета Блажева работи в областта на: цени и пазари за селскостопанска продукция, иновации в аграрния сектор, аграрна политика, симулационни модели на икономическата политика, управленската отчетност, счетоводството на аграрното предприятие и др. Гл. ас. д-р Радка Ненова работи в областта на климат-оптимизираното селско стопанство, социалното предприемачество в селското стопанство, малкия и семеен агробизнес, развитието на селските райони, емисии на парникови газове в селското стопанство и др.

8. Професионална реализация

Комплексната общо-икономическа, специална и професионална подготовка в ОКС „Магистър“ осигурява на завършилите аграрикономисти бъдеща реализация при администриране, организиране и управление на стопанската дейност в агробизнеса. Формираните професионални знания и умения им предоставят възможност за професионална реализация в структурите на държавната администрация – Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, Общински служби по земеделие и финансово кредитна система – Национална агенция по приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ). Завършилите ОКС „Магистър“ студенти са подготвени успешно да организират, управляват и развиват собствен или семеен бизнеси и компетентно да администрират бизнес-организации за производство, търговия и преработка на селскостопански продукти. Придобитите знания, умения и компетенции са гаранция за успешно разработване на бизнес проекти, участие в разработване на инвестиционни програми и осъществяване на инвестиционни решения

Възпитаниците на специалност „Аграрна икономика“ са водещи експерти в консултантски фирми и бюра за развитие на агробизнеса, банкови и застрахователни организации, обслужващи аграрния сектор – кредитни инспектори по земеделие, застрахователни агенти.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА