1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма “Индустриален мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена за студентите, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” и отговаря на потребностите на индустриалната бизнес практика от квалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на индустриални структури. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка. Съдържанието на изучаваните учебни дисциплини включва актуални въпроси от съвременната теория и практика на индустриалното предприемачество, иновациите и иновационната политика на микро- и макрониво, диагностиката и бизнес анализа на индустриалните структури, управлението на знанията в индустриалното предприятие, управлението на екипи и комуникации, на аутсорсинг проекти, на корпоративни активи и др. Същевременно обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към подготовката на мениджърите в индустриалните структури и е насочено към формиране на умения за практическото използване на придобитите знания.

1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма “Индустриален мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена за студентите, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” и отговаря на потребностите на индустриалната бизнес практика от квалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на индустриални структури. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка. Съдържанието на изучаваните учебни дисциплини включва актуални въпроси от съвременната теория и практика на индустриалното предприемачество, иновациите и иновационната политика на микро- и макрониво, диагностиката и бизнес анализа на индустриалните структури, управлението на знанията в индустриалното предприятие, управлението на екипи и комуникации, на аутсорсинг проекти, на корпоративни активи и др. Същевременно обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към подготовката на мениджърите в индустриалните структури и е насочено към формиране на умения за практическото използване на придобитите знания.

1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма “Индустриален мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена за студентите, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” и отговаря на потребностите на индустриалната бизнес практика от квалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на индустриални структури. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка. Съдържанието на изучаваните учебни дисциплини включва актуални въпроси от съвременната теория и практика на индустриалното предприемачество, иновациите и иновационната политика на микро- и макрониво, диагностиката и бизнес анализа на индустриалните структури, управлението на знанията в индустриалното предприятие, управлението на екипи и комуникации, на аутсорсинг проекти, на корпоративни активи и др. Същевременно обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към подготовката на мениджърите в индустриалните структури и е насочено към формиране на умения за практическото използване на придобитите знания.

2. Образователни цели

Основните цели са обучаващите се по тази програма да получат необходимите знания по икономика и умения за практическо използване на тези знания, както и осигуряване на високи професионални умения и навици, гарантиращи добра професионална подготовка на икономисти-мениджъри за успешно управление на бизнес организациите в икономиката.

2. Образователни цели

Основните цели са обучаващите се по тази програма да получат необходимите знания по икономика и умения за практическо използване на тези знания, както и осигуряване на високи професионални умения и навици, гарантиращи добра професионална подготовка на икономисти-мениджъри за успешно управление на бизнес организациите в икономиката.

2. Образователни цели

Основните цели са обучаващите се по тази програма да получат необходимите знания по икономика и умения за практическо използване на тези знания, както и осигуряване на високи професионални умения и навици, гарантиращи добра професионална подготовка на икономисти-мениджъри за успешно управление на бизнес организациите в икономиката.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява по учебна документация, съобразена със съвременните теоретични направления и потребностите на бизнеса. Учебното съдържание на дисциплините е в съответствие с магистърски програми, предлагани на европейския образователен пазар, което е благоприятна предпоставка за обмяна на студенти и трансфериране на кредити в рамките на Европейския съюз. Практическата насоченост на подготовката е от ключово значение за постигане целите на магистърската програма, поради което обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към индустриалния мениджър. Темите по отделите дисциплини позволяват използването на симулационни методи, казуси, проектни задания, тестови задачи, презентации по предварително зададени теми и др.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява по учебна документация, съобразена със съвременните теоретични направления и потребностите на бизнеса. Учебното съдържание на дисциплините е в съответствие с магистърски програми, предлагани на европейския образователен пазар, което е благоприятна предпоставка за обмяна на студенти и трансфериране на кредити в рамките на Европейския съюз. Практическата насоченост на подготовката е от ключово значение за постигане целите на магистърската програма, поради което обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към индустриалния мениджър. Темите по отделите дисциплини позволяват използването на симулационни методи, казуси, проектни задания, тестови задачи, презентации по предварително зададени теми и др.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява по учебна документация, съобразена със съвременните теоретични направления и потребностите на бизнеса. Учебното съдържание на дисциплините е в съответствие с магистърски програми, предлагани на европейския образователен пазар, което е благоприятна предпоставка за обмяна на студенти и трансфериране на кредити в рамките на Европейския съюз. Практическата насоченост на подготовката е от ключово значение за постигане целите на магистърската програма, поради което обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към индустриалния мениджър. Темите по отделите дисциплини позволяват използването на симулационни методи, казуси, проектни задания, тестови задачи, презентации по предварително зададени теми и др.

4. Знания

Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план, студентите получават съвременни знания в областта на индустриалната политика и индустриалния мениджмънт, предприемачеството, бизнес диагностика и бизнес оценяването, разработването, оценяването и ръководството на иновационни и аутсорсинг проекти, управлението на корпоративни активи, управлението на знанията, управлението на екипи и комуникации и др.

4. Знания

Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план, студентите получават съвременни знания в областта на индустриалната политика и индустриалния мениджмънт, предприемачеството, бизнес диагностика и бизнес оценяването, разработването, оценяването и ръководството на иновационни и аутсорсинг проекти, управлението на корпоративни активи, управлението на знанията, управлението на екипи и комуникации и др.

4. Знания

Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план, студентите получават съвременни знания в областта на индустриалната политика и индустриалния мениджмънт, предприемачеството, бизнес диагностика и бизнес оценяването, разработването, оценяването и ръководството на иновационни и аутсорсинг проекти, управлението на корпоративни активи, управлението на знанията, управлението на екипи и комуникации и др.

5. Умения

Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Съобразно профила на магистърския блок възпитаниците на програмата притежават практически умения за прилагане на методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи индустриални структури, малки и средни предприятия, държавни институции и др. По конкретно у студентите се формират предприемачески и лидерски умения, комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни и аутсорсинг проекти, за диагностициране и анализиране на различните индустриални структури, консултантски умения и др.

5. Умения

Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Съобразно профила на магистърския блок възпитаниците на програмата притежават практически умения за прилагане на методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи индустриални структури, малки и средни предприятия, държавни институции и др. По конкретно у студентите се формират предприемачески и лидерски умения, комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни и аутсорсинг проекти, за диагностициране и анализиране на различните индустриални структури, консултантски умения и др.

5. Умения

Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Съобразно профила на магистърския блок възпитаниците на програмата притежават практически умения за прилагане на методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи индустриални структури, малки и средни предприятия, държавни институции и др. По конкретно у студентите се формират предприемачески и лидерски умения, комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни и аутсорсинг проекти, за диагностициране и анализиране на различните индустриални структури, консултантски умения и др.

6. Компетентности

Обучаваните в магистърска програма „Индустриален мениджмънт” студенти получават практически навици като:

6. Компетентности

Обучаваните в магистърска програма „Индустриален мениджмънт” студенти получават практически навици като:

6. Компетентности

Обучаваните в магистърска програма „Индустриален мениджмънт” студенти получават практически навици като:

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • да притежават способност за разработване/формулиране на идеи, препоръки и конкретни предложения и решения;
 • да развият лидерски качества;
 • да поемат отговорности при вземането на адекватни мениджърски решения;
 • да проявяват творчество и инициативност в процеса на разработване на бизнес политики и стратегии.

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • да притежават способност за разработване/формулиране на идеи, препоръки и конкретни предложения и решения;
 • да развият лидерски качества;
 • да поемат отговорности при вземането на адекватни мениджърски решения;
 • да проявяват творчество и инициативност в процеса на разработване на бизнес политики и стратегии.

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • да притежават способност за разработване/формулиране на идеи, препоръки и конкретни предложения и решения;
 • да развият лидерски качества;
 • да поемат отговорности при вземането на адекватни мениджърски решения;
 • да проявяват творчество и инициативност в процеса на разработване на бизнес политики и стратегии.

6.2. Компетентности за учене

 • да формират нови знания на базата на динамично променящи се бизнес потребности и изисквания;
 • да прилагат и развиват придобитите знания и умения в областта на индустриалния мениджмънт в нови или непознати условия;
 • да повишават и разширяват своята професионална квалификация.

 

6.2. Компетентности за учене

 • да формират нови знания на базата на динамично променящи се бизнес потребности и изисквания;
 • да прилагат и развиват придобитите знания и умения в областта на индустриалния мениджмънт в нови или непознати условия;
 • да повишават и разширяват своята професионална квалификация.

 

6.2. Компетентности за учене

 • да формират нови знания на базата на динамично променящи се бизнес потребности и изисквания;
 • да прилагат и развиват придобитите знания и умения в областта на индустриалния мениджмънт в нови или непознати условия;
 • да повишават и разширяват своята професионална квалификация.

 

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • да формулират и излагат собствени идеи, проблеми и решения;
 • да изграждат добри комуникационни навици;
 • да работят в екип при разработването на конкретни проекти или решаването на определени проблеми в индустриални бизнес структури.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • да формулират и излагат собствени идеи, проблеми и решения;
 • да изграждат добри комуникационни навици;
 • да работят в екип при разработването на конкретни проекти или решаването на определени проблеми в индустриални бизнес структури.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • да формулират и излагат собствени идеи, проблеми и решения;
 • да изграждат добри комуникационни навици;
 • да работят в екип при разработването на конкретни проекти или решаването на определени проблеми в индустриални бизнес структури.

6.4. Професионални компетентности

 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за индустриалните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с индустриалния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на индустриалния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в индустриалния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да извършват диагностика и бизнес анализ на индустриалните структури;
 • да управляват корпоративните активи;
 • да управляват знанията в индустриалните предприятия;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват рисковете в индустриалните предприятия;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

6.4. Професионални компетентности

 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за индустриалните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с индустриалния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на индустриалния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в индустриалния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да извършват диагностика и бизнес анализ на индустриалните структури;
 • да управляват корпоративните активи;
 • да управляват знанията в индустриалните предприятия;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват рисковете в индустриалните предприятия;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

6.4. Професионални компетентности

 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за индустриалните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с индустриалния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на индустриалния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в индустриалния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да извършват диагностика и бизнес анализ на индустриалните структури;
 • да управляват корпоративните активи;
 • да управляват знанията в индустриалните предприятия;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват рисковете в индустриалните предприятия;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Преподавателският състав, осъществяващ обучението по дисциплините от магистърската програма, притежава висока професионална подготовка и компетентности в областта на конкретните икономическите дисциплини и в сферата на индустриалния мениджмънт. В основата на учебните курсове са залегнали актуални авторски учебници, докторски дисертации, хабилитационни трудове и резултати от научни изследвания на хабилитирани преподаватели (професори и доценти) от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Преподавателският състав, осъществяващ обучението по дисциплините от магистърската програма, притежава висока професионална подготовка и компетентности в областта на конкретните икономическите дисциплини и в сферата на индустриалния мениджмънт. В основата на учебните курсове са залегнали актуални авторски учебници, докторски дисертации, хабилитационни трудове и резултати от научни изследвания на хабилитирани преподаватели (професори и доценти) от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Преподавателският състав, осъществяващ обучението по дисциплините от магистърската програма, притежава висока професионална подготовка и компетентности в областта на конкретните икономическите дисциплини и в сферата на индустриалния мениджмънт. В основата на учебните курсове са залегнали актуални авторски учебници, докторски дисертации, хабилитационни трудове и резултати от научни изследвания на хабилитирани преподаватели (професори и доценти) от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”.

8. Професионална реализация

Студентите, завършили обучението си в магистърска програма „Индустриален мениджмънт”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и обезпечава успешната им професионална реализация в български и чуждестранни компании, в областта на консултантската и експертната дейности, в различните научни и образователни институции на националното стопанство. Освен това придобитите по време на обучението знания и формираните у тях умения са надеждна основа за управление на собствен бизнес. Завършилите магистърската програма студенти могат да кандидатстват за продължение на обучението си в образователна и научна степен „доктор“.

Придобилите магистърска степен възпитаници на програма „Индустриален мениджмънт” могат да реализират успешна трудова кариера в рамките на редица професии и длъжности, като индустриален мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, производствен аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др.

8. Професионална реализация

Студентите, завършили обучението си в магистърска програма „Индустриален мениджмънт”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и обезпечава успешната им професионална реализация в български и чуждестранни компании, в областта на консултантската и експертната дейности, в различните научни и образователни институции на националното стопанство. Освен това придобитите по време на обучението знания и формираните у тях умения са надеждна основа за управление на собствен бизнес. Завършилите магистърската програма студенти могат да кандидатстват за продължение на обучението си в образователна и научна степен „доктор“.

Придобилите магистърска степен възпитаници на програма „Индустриален мениджмънт” могат да реализират успешна трудова кариера в рамките на редица професии и длъжности, като индустриален мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, производствен аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др.

8. Професионална реализация

Студентите, завършили обучението си в магистърска програма „Индустриален мениджмънт”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и обезпечава успешната им професионална реализация в български и чуждестранни компании, в областта на консултантската и експертната дейности, в различните научни и образователни институции на националното стопанство. Освен това придобитите по време на обучението знания и формираните у тях умения са надеждна основа за управление на собствен бизнес. Завършилите магистърската програма студенти могат да кандидатстват за продължение на обучението си в образователна и научна степен „доктор“.

Придобилите магистърска степен възпитаници на програма „Индустриален мениджмънт” могат да реализират успешна трудова кариера в рамките на редица професии и длъжности, като индустриален мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, производствен аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма „Индустриален мениджмънт” е „магистър”, а професионалната квалификация – „магистър по икономика”.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма „Индустриален мениджмънт” е „магистър”, а професионалната квалификация – „магистър по икономика”.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма „Индустриален мениджмънт” е „магистър”, а професионалната квалификация – „магистър по икономика”.