Квалификационна характеристика
на магистърска програма "Информационни системи и технологии в бизнеса"

1. Обща характеристика на специалността

Програмата е насочена към удовлетворяване на непрекъснато увеличаващата се необходимост от специалисти с висша икономическа квалификация в областта на информационните системи и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират, внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса.

            Магистърската програма „Информационни системи и технологии в бизнеса” подготвя специалисти, които да могат да разработват, внедряват и поддържат информационни системи в бизнес организациите и могат да извършват комплексно управление на ИКТ в компаниите.

            Обучението на студентите магистри е насочено към получаване на актуални знания, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на съвременните ИКТ в бизнеса. Усвоените от магистрите знания, умения и практически опит ги превръщат в търсени специалисти, които могат да се ориентират в динамиката на информационната среда и да предлагат професионални анализи, обобщения и конкретни решения в областта на приложението на информационните технологии в съвременния бизнес.

            По-конкретно програмата е насочена към задълбочаване и усъвършенстване на знанията и уменията на студентите за анализ, внедряване и поддържане на информационни системи и технологии в бизнеса, за получаване на практически опит в използването на ИКТ при прилагането на системи за решаване на бизнес задачи и при изграждане на комплексни софтуерни решения в различни области - за управление на разпределени изчислителни ресурси, мобилни приложения, електронен бизнес и други.

            Учебните курсове са ориентирани в няколко тясно свързани помежду си предметни области: софтуерен инженеринг, приложение на съвременни бизнес информационни системи, използване на методи за оценка и създаване на приложен софтуер, решения за електронен бизнес и електронна търговия, облачни изчисления, интелигентен бизнес анализ, икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса.

            Завършващ етап в обучението, който легитимира магистърската диплома, е защитата на дипломна работа с актуална и приложима тематика.

            Пред завършилите магистратурата се откриват много възможности за реализация в бизнеса, държавното управление, финансовата сфера и други области в България, Европейския съюз или други страни по света. Освен това магистрите могат да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност или да постъпят в докторантура.

2. Образователни цели

Целта на магистърската програма е придобиване на познания, практически умения и способности при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на информационните технологии, способни да проектират, организират, внедряват и управляват информационните ресурси на компаниите в съответствие с изискванията на информационното общество. Магистрите трябва да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи и техники за изграждане, внедряване и поддържане на информационни системи за бизнеса.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите магистри предвижда получаването на солидни знания в областта на софтуерния инженеринг, облачните изчисления, приложния софтуер, електронния бизнес, изграждането и използването на корпоративните информационни системи и информационната инфраструктура.

Освен това процесът на обучение на студентите магистри се характеризира и с:

 • Отворен характер, с възможности за гъвкавост и динамично обновяване на учебния материал, в съответствие с новите тенденции в развитието на ИКТ;
 • Използване на активни методи на обучение;
 • Проектен принцип;
 • Тясно коопериране с бизнес практиката;
 • Работа в екипи и решаване на реални задачи;
 • Формиране на навици за обучение през целия живот.

4. Знания

Знанията, които магистрите получават са в съответствие с изискванията на бизнес практиката и реалностите на информационното общество. Те са систематизирани в няколко предметни области: софтуерен инженеринг, облачни изчисления, изграждане и използване на корпоративни информационни системи и информационна инфраструктура, разработка и използване на приложен софтуер, решения за електронен бизнес и електронна търговия, интелигентен бизнес анализ, икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса.

Във всяка една от учебните дисциплини се развиват изследователски нагласи и управленски умения у студентите, интегрират се различни информационни технологии и ударението се поставя на обучаващата среда, фокусирана към самостоятелна работа на студентите.

 

5. Умения

В резултат на сериозните теоретични знания и придобитите практически навици, магистрите ще могат да формулират и реализират идеи в областта на информационните системи и технологии. Завършилият програмата магистър ще има възможност да работи като организатор и ръководител на ИТ проекти, да консултира и менажира дейности, свързани с ефективното използване на информационните системи и технологии в бизнеса, държавното управление, правителствени и неправителствени организации и други сфери и институции на обществения живот.

Завършващите магистърската програма по „Информационни системи и технологии в бизнеса” трябва да имат компетенции и умения да:

 • решават успешно и иновативно конкретни задачи и проблеми при внедряването и използването на съвременните бизнес информационни системи;
 • анализират  и предлагат актуални концепции и принципи, за приложението на съвременните информационни и комуникационни технологии в бизнеса;
 • прилагат усвоените теоретични знания и практически умения при реализиране и оценяване на ефекта от използването на новите информационни и комуникационни технологии в предприятията и организациите.

В процеса на обучение се разработват и се обсъждат конкретни проекти и задачи, осъществявани екипно или индивидуално.

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

В резултат на обучението си, магистрите, завършилите магистърска програма „Информационни системи и технологии в бизнеса“ получават компетентности в няколко насоки.

 • Способности за управление на процесите по внедряване на ИКТ в бизнеса и управление на ИТ екипи;
 • Поемане на отговорност при взимането на решения, отнасящи се до управлението на ИКТ при възникването на непредвидими ситуации;
 • Проявяване на креативност, иновативност и инициативност в усвояването, внедряването и управлението на информационните системи и технологии;
 • Преценяване на знанията и компетентностите на специалистите, използващи информационните системи и технологии и необходимостта от тяхното обучение за повишаване на екипната ефективност.

6.2. Компетентности за учене

 • Осъзнаване на необходимостта от повишаване на своята професионална квалификация, преценявайки знанията и уменията, които притежават, стремеж за тяхното допълване и обогатяване с актуалните тенденции в развитието на ИКТ;
 • Планират повишаването на професионалната си квалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • Формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения от сферата на ИКТ пред специалисти в тази област, а също и пред неспециалисти;
 • Преценяват и разбират различни теми, базирайки се на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • Проявяват умения за работа в екип, като приемат оригиналните идеи на своите колеги.

6.4. Професионални компетентности

 • Проучват, събират, класифицират, оценяват и интерпретират информация от областта на ИКТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • Прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • Проявяват способност за анализиране, не само в областта на информационните системи и технологии, но и в интердисциплинарен контекст;
 • Поставят нови стратегически цели и задачи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Наред с теоретичните знания, магистърската програма предвижда получаването на сериозни професионални навици в областта на съвременните информационни системи и технологии и тяхното управление. Всеки курс предвижда извършване на конкретни практически проучвания, изготвяне на курсови работи и решаване на различни казуси.

Завършващите магистърската програма придобиват практически способности да:

 • осъществяват управление на информационните ресурси в различни фирми;
 • работят по ИТ проекти като изпълнители и ръководители;
 • да избират ефективни решения за системен и приложен софтуер, използване на информационни системи и технологии в бизнеса и обучение на крайните потребители;
 • консултират и ръководят екипи в областта на ИТ корпоративната политика и стратегия.

За качеството на практическото обучение до голяма степен съдейства и високото ниво на материално-техническата база, с която Стопанска академия разполага. В процеса на обучение магистрите ползват компютри, Интернет достъп, системен и приложен софтуер на много добро ниво. През целия период на обучение може да се използват ресурсите за обучение, самообучение и самостоятелно подготовка.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Преподавателите, ангажирани с учебни курсове са хабилитирани, с доказан висок професионализъм и възможности за качествено обучение. Имат солиден преподавателски стаж, траен интерес и множество публикации в съответната научна област.

8. Професионална реализация

Образованието в сферата на информационните системи и технологии е сред най-ценените на трудовия пазар в национален и международен мащаб. Недостигът на ИТ специалисти в страната, ЕС и по света е сериозен проблем, който трудно може да се реши в близко бъдеще.

Завършилите магистърската програма са специалисти със сериозни знания и практически умения. Те могат да се реализират в много области на стопанската практика:

 • специалисти по внедряване и управление на информационните системи;
 • информационни мениджъри от средно и високо ниво в бизнеса и публичната администрация;
 • системни аналитици и администратори в различни области;
 • експерти в областта на информационната политика на компаниите;
 • ръководители с компетентност и умения за проектирането и управление на разработването на софтуерни системи;
 • специалисти по оценка и следене на качеството на приложния софтуер;
 • консултанти и ръководители на ИТ проекти в бизнеса, публичната администрация и други сфери на икономиката;
 • мениджъри по информационни технологии.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Дипломиралите се в магистърската програма „Информационни системи и технологии в бизнеса“  получават образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионална квалификация „Магистър по икономика“ в  професионално направление „Икономика”.