Квалификационна характеристика
на магистърска програма "Бизнес планиране"

1. Обща характеристика на специалността

Магистърската програма “Бизнес планиране” е разработена за завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с цел да отговори на потребностите на практиката от добре подготвени специалисти, притежаващи знания, умения и компетентности за разработване на прогнози, планове, програми и проекти. Тези качества са особено необходими както за настоящата практика по разработване на проекти за финансиране от фондовете на ЕС по линия на оперативните програми, така и за разработване на различни планови документи за развитие на фирмите, регионалните структури, неправителствените организации и др.  Понятието бизнес се тълкува широко, като включва и дейността на нефирмените структури, занимаващи се със стопанска дейност.

2. Образователни цели

Запознаване на бъдещите магистри по бизнес планиране с видовете модели за организация на плановата дейност, с типовете планиране, с основните методи на планиране, с видовете планови дейности и документи, както и придобиване на знания, умения и компетентности за решаване на планови задачи.

 

3. Организация и продължителност на обучението

4. Знания

Студентите получават знания относно:
•    Широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани в областта на планирането, които надграждат достигнатото в бакалавърското обучение.
•    Прилагане на съвременни интерактивни методи и техники на обучение и тренинг, необходими за цялостното усвояване на теоретичните знания и изграждане на способности за тяхното понататъшно усъвършенстване чрез формите за обучение през целия живот;
•    Познаването, разбирането и изразяването на теории, концепции, принципи и закономерности по отношение на плановите и стратегически процеси.
•    Усвояване на високоспециализирани практически и теоретични планови знания, в т. ч.  авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в областта на бизнес планирането.
•    Същността на научноизследователска работа, управленска, консултантска и експертна дейност в различни структури на бизнес сектора с висока квалификация и аналитични умения.
•    Използването на икономико-математически и статистически методи за планиране (планометрика);
•    Прилагането на софтуерни продукти за решаване на планови задачи (планов софтуер);
•    Управление чрез проекти и разработване на програми за териториално и селищно развитие;
•    Разработване на корпоративни планове и програми;
•    Критично осъзнаване на знанията в плановата област и връзките между изучаваните области.

 

5. Умения

Придобитите умения са свързани с практическо прилагане на получените знания и се отнасят до възможности за разработване на стратегически и бизнеспланове на малки и големи фирми, на прогнози, проекти и програми, разработване на различни управленски равнища, за работа с Microsoft Excel, Microsoft Project, Lotus и др. 
Обучаваните придобиват интегрирани умения да владеят богат набор от практически и познавателни подходи, необходими за разбирането на абстрактни планови и организационни бизнес проблеми и надграждането им в творчески решения.  Обучението в МП „Бизнес планиране“ формира планови умения позволяващи да се откриват бизнес проблеми и възможности да се предлагат решения, основани на съвременни бизнес и планови изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области. Придобиват се способности за генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации в областта на планирането.
Магистрите ще умеят да формулират адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост, да развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се планови знания и практики и да демонстрират свободно прилагане на иновативни бизнес методи и инструменти, отличаващи се с креативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в плановата сфера на работа. Обучаваните намират и поддържат аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер, проявяват инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
Формираните учения ще подпомогнат магистрите да разработват програми за решаване на планови задачи, за анализ и проектиране на регионалното икономическо развитие в зависимост от икономическия, демографския, научно-техническия и природния потенциал на територията от една страна и от друга страна – от националната икономическа политика и нормативна система, до придобиване на организационно-управленски умения за организиране на екипи по разработването на планови документи, до използване на база данни и боравене с нормативната база, отнасяща се до плановия процес.

 

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

По отношение на личностните компетентности, на тяхната самостоятелност и отговорност, обучението в магистърска програма „Бизнес планиране“ създава и интерпретира умения в обучаваните да изграждат административно организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни бизнес проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности. Магистрите придобиват възможности да демонстрират овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда, да проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти, инициират планови процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, да формулират политики и демонстрират лидерски качества за реализацията им.

6.2. Компетентности за учене

Обучаваните, формират компетентности за учене, показват системно и задълбочено оценяване на познанията си и идентифициране на потребности от нови бизнес знания, висока степен на самостоятелност и лесно се ориентират в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му, използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание и богат понятиен апарат при проява на способности за концептуално и абстрактно мислене.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Комуникативните и социални компетентности на магистрите се изразяват в уменията им да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на планови проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от планови и стратегически техники и подходи. Обучаваните трансформират знанията и уменията си в способности да разработват и излагат аргументирани бизнес тези относно социални процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна и предложения за реализацията им във времето.

6.4. Професионални компетентности

Магистърска програма „Бизнес планиране“ развива и професионални компетентности чрез готовност за събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от плановата област, интегрира широк спектър от бизнес и планови знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст, формира обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни бизнес взаимодействия. Обучаваните демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална бизнес и/или специализирана среда, решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда, инициират промени и управляват процесите на развитие в сложни условия, ангажират се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Учебните дисциплини в магистърска програма “Бизнес планиране” се преподават от утвърдени в съответните научни области преподаватели – професори, доценти, доктори  от катедра „Стратегическо планиране”. Те са специалисти в дисциплини, като: Планиране и прогнозиране; Стратегическо планиране; Фирмено планиране и бюджетиране; Управление чрез проекти; Финансов мениджмънт; Логистика; Макроикономически анализ и програмиране; Стратегическо и фирмено планиране; Бизнес планиране; Маркетингово планиране; Пазарни изследвания и проучвания; Бизнес анализ; Управление на проекти и др.

8. Професионална реализация

Магистърска програма “Бизнес планиране” се води от Катедра “Стратегическо планиране”, която е с над 60-годишна история. За този период в катедрата са дипломирани повече от 3700 студенти, които успешно се реализират във всички сфери на нашата икономика, в държавните и местните институции. Някои от тях успешно работят и в страните от ЕС. Защитени са 37 докторски дисертации и три дисертации за присъждане на научната степен “доктор” на икономическите науки.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Магистър по икономика