1. Обща характеристика на специалността

Специалност „Застраховане и социално дело” е водеща в СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов и в страната, в сферата на обучението по застраховане и социална защита. Тя съответства напълно на мисията и целите на СА „Д. А. Ценов”, посочени още при нейното учредяване. Специалност „Застраховане и социално дело” е израз на волята на дарителя Димитър А. Ценов във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават „…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователно дело и др.”. Обучението по специалността включва общо теоретична и практико-приложна подготовка в областта на теорията и практиката на застраховането, на социалното и здравното осигуряване. Завършилите специалността студенти получават необходимата професионална квалификация в областта на застраховането и осигуряването.

2. Образователни цели

Основната образователна цел на МП „Застраховане” е подготовката на квалифицирани специалисти за нуждите на застрахователната наука и практика, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици, предоставящи им възможност за работа в сферата на застраховането в България и в страните – членки на Европейския съюз. Обучението на студентите включва общотеоретична и практико-приложна подготовка в областта на застраховането. Прилагането на съвременни методи и техники на обучение (научни дискусии, решаване на казуси и др.), възможността за работа в екип и самостоятелната подготовка помагат студентите при цялостното усвояване на теоретичните знания, реализиране на конкурентни предимства и изграждане на способности за по-нататъшното професионално усъвършенстване чрез формите за обучение през целия живот.

За качественото обучение на студентите се поддържат делови контакти с Комисията за финансов надзор, Асоциацията на застрахователните дружества в България, Българската асоциация на застрахователните брокери, Асоциацията на застрахователните брокери в България, отделни застрахователни дружества и застрахователни брокерски къщи.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите МП „Застраховане“ се извършва в съответствие с учебната документация, която е съобразена с най-добрите съвременни практики в системата на висшето образование. Съдържанието на учебния план и учебните програми е съобразено с постигането на целта за създаване на висококвалифицирани специалисти със солидни фундаментални и професионални знания. Обучението се осъществява в съответствие с действащото застрахователно законодателство. Отчетени са и изискванията на практиката към специалистите с висше образование.

Изучават се специални учебни дисциплини, свързани със спецификата и особеностите на застраховането и които надграждат познанията получени от студентите в ОКС „бакалавър“. Студентите от МП „Застраховане“ могат да се обучават в редовна и в дистанционна форма. Обучението завършва с магистърски семинар и защита на дипломна работа пред държавна комисия.

4. Знания

Включените в учебния план учебни дисциплини формират задълбочени теоретични и фактологични знания относно: процесите, които протичат в застрахователната дейност; състоянието и тенденциите на пазара на застрахователни продукти и услуги; съдържателните характеристики и инструментариума за анализиране и прогнозиране на застрахователната дейност; управлението на застрахователните дружества; инвестициите на застрахователните дружества; актюерските аспекти на застрахователната дейност; експертните оценки в застраховането; осъществяването на надзор върху дейността на застрахователните дружества.

 

5. Умения

Завършилите магистърска програма „Застраховане” притежават практически умения за: вземане на решения в условията на риск и неопределеност (условия, които са особено актуални за работата на застрахователното дружество); умения за компетентно проучване и анализ на състоянието и тенденциите в застрахователния пазар;  успешно справяне с проблемите, отнасящи се до инвестиционната дейност на застрахователното дружество; изчисляване на платежоспособността на застрахователното дружество;  разработване и използване на експертни оценки в отделните браншове  на застраховането.

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

Структурирането на учебния процес и на преподавания учебен материал е ориентирано по начин, който да формира у студентите:

 • готовност за споделяне на знания и опит;
 • инициативност и поемане на отговорност;
 • организация и управление на застрахователни дейности;
 • вземане на решения за предлагане на застрахователни продукти;
 • гъвкавост и адаптивност;
 • етичност и лоялност;
 • изграждане и управление на работни групи.

6.2. Компетентности за учене

 • аналитично мислене;
 • оценка на степента на получената подготовка и съответствието на придобитите с необходимите знания и умения за професионална реализация в сферата на застраховането и социалната защита;
 • преценка на необходимостта от актуализиране на придобитите знанията и умения;
 • преценка на необходимостта от повишаване на квалификацията и/или преквалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • формулиране и разбираемо представяне на идеи, проблеми и решения;
 • изразяване на отношение и разбиране по актуални въпроси от областта на застраховането;
 • участие в екипни дейности;
 • представяне на застрахователни услуги;
 • управление на взаимоотношенията с клиенти.

6.4. Професионални компетентности

 • прилагане на актуални за сферата на застраховането нормативни изисквания;
 • познаване на бизнес процесите в областта на застраховането;
 • познаване на спецификата на застрахователните услуги;
 • оценка на потребностите от застрахователни услуги;
 • събиране, обобщаване и анализ на данни;
 • работа със специализиран софтуер за обработка на данни;
 • идентифициране, оценка и управление на риска, на който е изложено застрахователното дружество;
 • изработване на експертни оценки в дейността на застрахователното дружество;
 • взимане на решения, свързани с инвестиционната политика на застрахователното дружество;
 • възможности за упражняване на рисковобазиран надзор върху дейността на застрахователните дружества.

  За практическата подготовка на студентите, във всички дисциплини от магистърската степен, е акцентирано върху придобиване на навици, свързани с решаване на казуси, самостоятелно разработване на доклади по определени теми, извършване на експертни оценки, дискусии по определени проблеми.

     Обучението по магистърска програма “Застраховане” е съобразено с обучението във водещи университети, в страни от Западна Европа. Съдържанието на учебните дисциплини е в съответствие с водещите тенденции в развитието на застраховането.

7. Кратка характеристика на академичния състав

    Обучението в МП „Застраховане“ се води предимно от катедра „Застраховане и социално дело”. Катедрата е създадена на 31 януари 1950 г., с което се поставят основите на изучаването на застраховането в Стопанската академия. Това е първата, а в продължение на десетилетия и единствената, в България катедра, която подготвя специалисти в областта на застраховането и социалното дело.

   Академичният състав на катедра „Застраховане и социално дело“, провеждащ обучението по магистърската програма, успешно се допълва от преподаватели от състава на други катедри в структурата на СА „Д. А. Ценов“ и се състои от екип от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с дългогодишен опит в национален и международен мащаб - професори,  доценти,  главни асистенти и  асистенти, като всички преподаватели са с образователно-научна степен „доктор по икономика”.

   Преподавателският състав осигурява учебните курсове, с авторски учебници и пособия. Тяхното съдържание се обновява редовно в съответствие с динамичното развитие на застраховането като наука, икономическа категория и вид специфична човешка дейност.

8. Професионална реализация

Завършилите магистърска програма “Застраховане” могат да заемат управленски длъжности в застрахователни дружества, в структурата на Комисията за финансов надзор, в застрахователни брокерски фирми, в пенсионни фондове, както и във всички институции, в които присъства застрахователен елемент. Същевременно, дипломираните в магистърската програма могат да се насочат и към научно-изследователска работа.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите магистърска програма “Застраховане” придобиват Образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „магистър по икономика”.