Обучение по Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН на учители, директори и други педагогически специалисти с присъждане на квалификационни кредити

     Квалификационен курс Хорариум (академични часа)/
Квалификационни кредити - КК
1. Езикът като средство за общуване 16 акад. часа
1 КК
2. Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументи 16 акад. часа
1 КК
3. Водене на кореспонденция 16 акад. часа
1 КК
4. Елементарна алгебра 16 акад. часа
1 КК
5. Математически методи и модели в икономиката и бизнеса 16 акад. часа
1 КК
6. Създаване и управление на бази данни с MS Access 16 акад. часа
1 КК
7. Web-технологии и Web-дизайн 16 акад. часа
1 КК
8. Работа с Microsoft Word 16 акад. часа
1 КК
9. Работа с електронни таблици (MS Excel) 16 акад. часа
1 КК
10. Интернет и локални мрежи 16 акад. часа
1 КК
11. MS PowerPoint 16 акад. часа
1 КК
12. Мотивация за труд 16 акад. часа
1 КК
13. Работа в екип 16 акад. часа
1 КК
14. Ефективно управление на времето 16 акад. часа
1 КК
15. Мотивация на индивида в организацията 16 акад. часа
1 КК
16. Умения за ефективно общуване 16 акад. часа
1 КК
17. Управление на конфликти 16 акад. часа
1 КК
18. Умения за изучаване и въздействие върху общественото мнение 16 акад. часа
1 КК
19. Повишаване на уменията за предоставяне на качествени социални услуги на целеви групи 16 акад. часа
1 КК
20. Психологичен и личностен потенциал в управлението 16 акад. часа
1 КК
21. Формиране на проектни екипи 16 акад. часа
1 КК
22. Планиране и ръководство на проекти 16 акад. часа
1 КК
23. Управление на проекти в образованието 16 акад. часа
1 КК
24. Реформата в образованието в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование 16 акад. часа
1 КК
25. Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес 16 акад. часа
1 КК
26. Учителят като мениджър на класа 16 акад. часа
1 КК
27. Социални умения и емоционална интелигентност – формиране и развитие 16 акад. часа
1 КК
28. Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата 16 акад. часа
1 КК
29. Мотивация за учене и развитие 16 акад. часа
1 КК
30. Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство 16 акад. часа
1 КК
31. Усъвършенстване на уменията за самопрезентиране 16 акад. часа
1 КК
32. Формиране на ключови компетентности у учениците чрез интердисциплинарно обучение 16 акад. часа
1 КК
33. Съвременни аспекти в управлението на мултикултурна класна стая 16 акад. часа
1 КК
34. Оценяване в процеса на обучение 16 акад. часа
1 КК
35. Работа с деца, изпитващи обучителни затруднения 16 акад. часа
1 КК
36. Облачните технологии в помощ на учителя 16 акад. часа
1 КК
37. Развитие на комуникативни умения у учениците чрез игри 16 акад. часа
1 КК
38. Техники за стимулиране на логическото мислене и въображението при учениците 16 акад. часа
1 КК
39. Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности 16 акад. часа
1 КК
40. Операционни системи 16 акад. часа
1 КК
41. Създаване на интерактивни презентации с PowerPoint 16 акад. часа
1 КК
42. Съвременни технически средства в обучението 16 акад. часа
1 КК
43. Съвременни интерактивни методи на обучение 16 акад. часа
1 КК
44. Използване на Moodle за създаване на курсове за електронно обучение 16 акад. часа
1 КК
45. Администриране на Moodle системи 16 акад. часа
1 КК
46. Съвременни подходи и методи в обучението по счетоводство 16 акад. часа
1 КК
47. Методика на преподаването по данъчен контрол, митнически контрол и финансов анализ 16 акад. часа
1 КК
48. Обучението по финансов контрол в контекста на съвременната нормативна база и приложение 16 акад. часа
1 КК
49. Методическо прилагане на иновативни подходи в обучението по търговия      16 акад. часа
1 КК
50. Работещи методи и техники в преподаването на туристически дисциплини        16 акад. часа
1 КК
51. Емоционалната интелигентност. Техники за трансформиране на тежките емоции в градивна енергия      16 акад. часа
1 КК
52. С фокус върху решенията – позитивен метод за промяна на поведенчески модели и за справяне при кризи и дилеми 16 акад. часа
1 КК
53. Страховете в детска и училищна възраст 16 акад. часа
1 КК
54. Личната ефективност 16 акад. часа
1 КК
55. Ефективното общуване в училищна среда. Техники за преодоляване на проблемни ситуации, разрешаване на конфликти 16 акад. часа
1 КК
56. Мотивация за учене – методи и техники 16 акад. часа
1 КК
57. Иновативни методи на преподаване по Екопредприемачество 16 акад. часа
1 КК
58. Използване на Moodle за създаване на интерактивно съдържание и електронно обучение 16 акад. часа
1 КК
59. Интерактивна презентация с MS PowerPoint 16 акад. часа
1 КК
60. Използване на облачни технологии в образователния процес 16 акад. часа
1 КК