Академичният компютърен център (АКЦ) е обслужващо звено в структурата на СА „Д. А. Ценов” за управление на информационните ресурси и предоставяне на информационни услуги за нуждите на учебния процес, научноизследователската работа, административната дейност и функционирането на Академията. АКЦ е едно от звената, осигуряващи информационната дейност на Стопанската академия.

Структура на Академичния компютърен център

АКЦ се ръководи от директор. Директорът е на пряко подчинение на ректора на СА „Д. А. Ценов”.

  • Звено „Разработка и поддръжка на академични информационни системи" отговаря за разработката и поддръжката на специализирани академични информационни системи, обслужващи основните, спомагателните и управленски дейности в Академията.
  • Звено „Системна администрация” отговаря за изграждането и поддържането на академичната информационна и комуникационна инфраструктура, осигуряваща качествено присъствено и дистанционно обучение и надеждна обработка, движение и съхранение на информацията. Подсигурява връзката с Интернет и специализирани научноизследователски мрежи с цел използване на външни информационни ресурси и предоставяне на такива.
  • Звено „Поддръжка на компютърни системи и техническа помощ” отговаря за текущата поддръжка на компютърната и мултимедийната техника в компютърните аудитории, кабинетите на преподавателите и административния персонал. Подпомага потребителите при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии.
  • Направление „Общо административно обслужване” отговаря за административното обслужване на различни процеси в Академията, въвеждането на данни в информационни системи и последващата им обработка, дигитализацията на документи.

Устройството и дейността на АКЦ се регламентира с Правилник, приет от Академичния съвет.