Академичната библиотека е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов. Той взема ръководно участие в създаването й и работи близо 17 години в нея.

Основа на библиотечния фонд е личната библиотека на дарителя Димитър Апостолов Ценов, която съдържа около 400 тома книги от различните отдели на знанието. По инициатива на първия ректор на Академията проф. Димитър Бъров и на проф. Тодор Владигеров се вземат мерки за изграждането на истинска научна библиотека, отговаряща на изискванията за творческа работа.

Това именно свързва академичната библиотека с името на най-големия български библиограф, който разработва и осъществява своя „план-скица” за изграждането на библиотеката, използвайки за начинанието си и помощта на ученика си проф. Тодор Боров. Под вещото ръководство и указания на академик Никола Михов са набавени много книги по икономика на български, френски, немски, английски и руски език, както и почти всички по-известни европейски справочници и енциклопедии.

Днес академичната библиотека е организирана като отраслова специализирана научна библиотека. Намира се в югозападната част на факултетския корпус на Академията. Разполага с книгохранилище на три етажа и шест депозиториума. Функционират четири читални зали със 120 читателски места: „Студентска”, „Периодика” и две преподавателски зали, оборудвани с компютърна техника. Фондът на библиотеката е над 205 000 тома.

Основната й мисия е цялостно библиотечно-информационно обслужване на академичните преподаватели, докторантите и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност чрез информационни източници на хартиен и електронен носител.

Работата на библиотеката е регламентирана с Правилник за устройството и дейността на Академична библиотека „Акад. Н. Михов”, Правила за вътрешния ред и ползване фонда на Академична библиотека „Акад. Н. Михов”, Правила за съхраняване и достъп до фонд „Дисертации, хабилитационни трудове и автореферати“.

Създава бази от данни на набавената литература на български и чужди езици от 1992 г. и ретроспективно въвеждане на фонда на библиотеката, като ги предоставя чрез електронния каталог.

Поддържа каталози на книгите на кирилица и латиница:

 • Систематични;
 • Азбучни;
 • Заглавни;
 • Бюлетини: Нови книги; Нови статии.

На потребителите на информационни услуги предлага:

 • заемане на литература за читалните зали и за вкъщи;
 • достъп до периодичните и справочните издания, притежавани в библиотеката;
 • пълнотекстов онлайн достъп до публикациите в академичните периодични издания чрез Dlib;
 • търсене в електронния каталог на библиотеката и в електронните каталози на библиотеките, работещи с продукта „АБ“;
 • търсене в каталога на НАБИС;
 • търсене в световни бази от данни, за които е абонирана Академията;
 • справки за цитиранията на академичните преподаватели;
 • ксерокопиране и сканиране на библиотечни документи;
 • междубиблиотечен обмен с библиотеки и ведомства от страната и чужбина.

Електронният каталог дава възможност за търсене в следните бази данни:

 • Периодика – регистрират се постъпленията и наличностите на получаваните в библиотеката вестници и списания;
 • Статии – съдържа аналитични описания на статии от получаваните списания и вестници, които се съхраняват трайно във фонда;
 • Книги – включва библиографските описания на всички книги, постъпили в библиотеката след 1992 година, и на ретроспективно въведени заглавия.

 

СТРУКТУРА

 

Отдел „Комплектуване и книгообмен, обработка и каталози“

 

Дейност: Комплектува фонда на библиотеката с книги, периодични издания и други библиотечни документи на български и чужди езици чрез покупка, дарение, депозит и книгообмен. Обработва библиотечните документи според правилата за работа на научните библиотеки и УДК. Поддържа заглавен, систематични и азбучни каталози. Създава база данни и поддържа електронен каталог.

 

Отдел „Справочно-информационен“

 

Дейност: Създава и поддържа база данни в информационно-търсещата система, включваща аналитично описание на статиите на български и чужди езици. Осигурява научна информация за студенти, докторанти и преподаватели както чрез традиционните, така и чрез новите информационни технологии – търсене в електронния каталог на библиотеката, в световни бази данни и Интернет. Изготвя писмени и устни библиографски справки, цитатни справки. Качва пълнотекстово в Интернет (чрез платформи) публикациите от академичните периодични издания. Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на библиотеката, на световни бази от данни и им съдейства при информационното търсене в Интернет.

 

Заемна служба

 

Дейност: Обслужва читателите – преподаватели, докторанти, студенти и служители на СА „Д. А. Ценов”.