Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) е обслужващо звено в структурата на СА „Д. А. Ценов”. Центърът е създаден и функционира от 1999 година. В съответствие с чл. 6 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, ЦДО отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение.

Стратегията за развитие на електронно и дистанционно обучение в СА „Д. А. Ценов” включва осъществяването на мащабни инвестиции за непрестанно подобряване на технологичните и учебно-методическите ресурси и повишаване на кадровия потенциал. Стремежът е запазване и развитие на лидерските позиции на Стопанската академия на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти и услуги в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Стратегически цели и приоритети:

  • Осигуряване на учебния процес с модерна и високоефективна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност, достъпност и богата база електронни ресурси.
  • Усвояване на пълния пазарен потенциал на обучението в дистанционна форма, включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език.
  • Перманентно повишаване качеството на обучението на студентите чрез модерни образователни технологии и собствено „ноу-хау”.
  • Устойчиво развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма по стандартите на Европейската зона на висше образование.