Центърът за професионално обучение към СА „Д. А. Ценов“ (ЦПО) е създаден с Решения на АС № 3 от 9 февруари 2005 г. и на основание чл. 22, ал. 6 от ЗПОО.

Предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на обучение: за придобиване на професионална квалификация; за непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;  за формиране на мотивационна система за реализация на лица над 16-годишна възраст в гражданското общество, съобразно личните им интереси и възможности и при спазване на изискванията за осигуряване на качество на професионалното обучение, както и обучение на заети и безработни лица по професии/част от професии и ключови компетентности съгласно законовата уредба в Р България и в съответствие със Закона за професионално образование и обучение,  Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за насърчаване на заетостта и други нормативни актове, Меморандума на Европейската комисия за Учене през целия живот, Европейската стратегия по заетостта, Европейската квалификационна рамка, Европейската езикова рамка, Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET), Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение EUROPASS,  оперативни програми и схеми, финансирани от ЕС, както и вътрешните нормативни документи на СА „Д. А. Ценов”.

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

С Протокол № 5 на УС на НАПОО от 15 юни 2005 г. ЦПО е лицензиран за извършване и удостоверяване на начално професионално обучение (придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия) и за продължаващо професионално обучение (актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия) по 31 професии и 39 специалности (ЛИЦЕНЗИЯ 200512256). В съответствие с измененията в Списъка на професиите, Лицензията е актуализирана с Удостоверение № 236/25.09.2008 г., № 721/22.04.2009 г., № 719/22.07.2010 г., № 744/21.11.2011 г. и Заповед № ИЦПО-58/13.07.2016 г.

Като член на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение, ЦПО притежава Удостоверение № 036 от 12.05.2011 г.

ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

От 15.12.2016 година в съответствие с чл. 7, ал. 2 на ПМС 280 от 15.10.2016 г., ЦПО предлага на заети и безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетна ос 1 на ОП „РЧР” за програмния период 2014-2020 година.

ПРОЦЕДУРИ ПО ВАЛИДИРАНЕ

В съответствие с чл. 40 от ЗПОО и Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, ЦПО осъществява процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по лицензирани от НАПОО професии (част от професии), получени чрез неформално обучение или информално учене.

ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

В съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН за прилагане на Държавните образователни стандарти за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в ЦПО се извършват обучения за придобиване на административни, организационни и комуникационни компетентности с присъждане на квалификационни кредити от Висшето училище.

УЧЕБНИ БАЗИ
Учебният процес в ЦПО се осъществява в лицензирани от НАПОО и АЗ бази за обучение.

 

А. Собствена база:
Лицензирана база № 1 – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, ул. „Ем. Чакъров“ № 2

Лицензирана база № 2 (Учебна база „Север”) – гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ 11-Б

Лицензирана база № 3 (Учебна база „Бъров“) – гр. Свищов, ул. „Цар Борис I“ № 1, Център за професионално обучение

Лицензирана база № 4 (Учебен корпус „Юг”) – гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 105

Лицензирана база № 5 (Дом на научния работник) – гр. Свищов, ул. „Димитър Шишманов” № 12

Лицензирана база № 6 (Учебна база Орешак), с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч

Лицензирана база № 7 (Учебна база Кранево), с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

Б. Наета база:
Лицензирана база № 8 (Учебна база София), Офис ДПО, гр. София, ул. „Младен Павлов“ № 1 (до Полиграфически комбинат)
Лицензирана база № 9 (Учебна база Стара Загора), Офис ДПО, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2
Лицензирана база № 10 (Дневен център за деца с увреждания), гр. Свищов, ул. „Княз Борис I“ № 36 (първа база) и гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67 (втора база)
Лицензирана база № 11 (Дом за стари хора „Мария Луиза”), гр. Свищов, местност „Паметниците”