На база взетото решение, в края на месец октомври, представителна делегация от свищовската академия връчи символите на новия почетен доктор. Церемонията се състоя на официално заседание на Научния съвет на  Финансовия университет в Москва, на което присъстваха зам.-ректорът на Стопанска академия проф.д-р Любен Кирев и координаторът по международно сътрудничество и проекти – доц.д-р Агоп Саркисян. Пред научния съвет проф.Кирев представи мотивите на академичното ръководство на свищовската академия за удостояване на проф.Ескиндаров с почетното звание.  Заместник-ректорът на Стопанска академия поясни, че висшето си образование Мухадин Ескиндаров завършва през периода 1971-1976 г. в Московския Финансов институт (МФИ), който сега е Финансов университет при правителството на Руската федерация в кредитно-икономическия факултет по специалност Финанси и кредит с квалификация икономист.

Професионалната, административна и преподавателска кариера на М. Ескиндаров започва с избирането му за заместник декан на Финансово-икономическия факултет за времето 1981-1982 г. През периода 1991 - 2002 г. последователно е избиран за зам.ректор по икономическите работи, първи зам. ректор по учебната работа, като едновременно има научните звания доцент и професор в катедрата по световна икономика и международни кредитно-валутни отношения.

В периода 2002-2006 г. проф. Ескиндаров е първи зам. ректор, а от 2006 г. и понастоящем - Ректор на Финансовия университет при Правителството на Руската федерация в гр. Москва. Като Ректор и председател на Научния съвет на Финансовия университет на едно от водещите икономически учебни заведения и научни центрове на Русия ръководи процеса на прехода му  към системата на обучение на нива (съгласно принципите на Болонската декларация), насочва дейността на професорско-преподавателския състав, както и на целя колектив по пътя на иновационно развитие, за превръщане на ВУЗ-а в изследователски университет от съвременен тип, както и интегрирането му в европейското и световно образователно и научно пространство.

Проф. Ескиндаров е председател на  Всеруското учебно-методическо обединение (УМО)  в групата на икономическите специалности и като такъв координира научно-педагогическата работа на членовете на УМО, в което членуват повече от 700 висши учебни заведения,  подготвящи специалисти с финансово-икономически профил. Сред множеството награди и почетни титли на проф. Ескндаров е избирането му през 2010г. за „Лауреат на Правителството на Руската Федерация в областта на  образованието” и получения медал „Патриот России”.„Проф. Ескиндаров е ректор на едно от най-авторитетните висши икономически учебни заведения в Русия, известно и извън нейните граници в това число особено и в България” – заяви проф.Кирев при представяне на номинацията. Той поясни, че с Финансовата Академия, а сега Финансов университет към Правителството на Руската федерация, Стопанска академия има най-продължителното си и успешно сътрудничество от всички свои партньори – близо 50 г. „Никакви промени на политическите и икономически реалности през този значителен период от време не са оказали отрицателно въздействие върху нашите взаимоотношения – съвместни инициативи, квалификация на преподаватели, участие в конференции, обмен на преподаватели, а в близкото минало и на студентски групи, участие в съвместни проекти и публикации” – каза още проф.Кирев. Той припомни, че вторият „Доктор хонорис кауза” на Стопанска Академия е бившия ректор на Финансовата Академия, сега неин Президент- проф. д.ик.н Алла Грязнова.

По време на тържествената церемония, проф.Кирев връчи на проф. Ескиндаров почетните символи, а новия Доктор хонорис кауза изнесе академична лекция на тема „Актуални проблеми на реформиране на системата за образование в Руската Федерация”.