Юбилейна международна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения"
Untitled document

 1. 1. Философски и социологически проблеми на обществото
 2. 2. Социални науки и социално-икономическа практика
 3. 3. Публични политики в съвременното общество
 4. 4. Достижения и перспективи на стопанско-историческото знание
 5. 5. Социалните науки в съвременното икономическо образование
 6. 6. Съвременна хуманитаристика

1. Срок за изпращане на заявка за участие– 4 септември 2015 г.(заедно с доклада) на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 4 септември 2015 г. на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора, месторабота–12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup –Margins –top 2“(5,08 см.), bottom 1“(2,54 см.), left 1,2“(3,05), right 2,24“(5,69см.), Paper-letter; Layout-header 1,7“(4,32см.),
  footer 1,7“ (2,54 см.), Междуредие - Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

Пример: 1_Ivan_Ivanov.doc
6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник.
7. Таксата за правоучастие – за материалите за конференцията, за кафе-паузите и за коктейла е в размер на 40 лв. , за чужденци – 40 евро.
8. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 30 октомври 2015 г.
 • по банков път в срок до 4 септември 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
Общинска банка АД - Финансов център Свищов
BIC SOMB BGSF
IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – в лева
IBAN             BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02 –в евро

Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „История, философия, социология”

Регистрация на участниците – 30 октомври (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Учебен Корпус „Юг“
Откриване на конференцията и пленарно заседание по случай 50 години катедра „История, философия, социология”– 30 октомври 2015 г. от 10.00 ч. – Заседателна зала Корпус „Юг“
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250, Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „История, философия, социология”
Таня Божанова – инспектор катедра
Гл. ас. д-р Ваня Ганева
Телефони: 0631/66 259
E-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg

Заявка за участие Приглашение Invitation


Юбилейна научна конференция на тема:

РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ
Свищов, 20-21 ноември 2015 г.

 • 1. Глобализация и развитие на българската икономика
 • 2. Макроикономически аспекти на развитието на българската икономика
 • 3. Фирмени, отраслови и регионални аспекти на развитието на българската икономика
 • 4. Научни и методически проблеми при преподаването на икономическата теория

1. Срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклада – 30 юни 2015 г.
        e-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 15 октомври 2015 г.
        e-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 6 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора, месторабота – 12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup – ляво 4 см; дясно 4,5 см; горе 6 см; долу 3,5 см; интервал Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото, отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

   Пример: 2_Ivan_Petrov.doc

6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник
7. Такса за правоучастие: 50 лв. за материали за конференцията, за кафе-паузи и за коктейл.
8. Срокове и начини за плащане на таксата:

 • по банков път в срок до 16 ноември 2015 г.

   Банкова сметка за превеждане на таксата:
      Общинска банка АД - финансов център Свищов
      BIC:              SOMB BGSF
      IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – BGN
      Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „Обща теория на икономиката”

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 20 ноември 2015 г.

Регистрация на участниците – 20 ноември (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Ректорат.
Тържествено заседание по случай 65-та годишнина на катедра „Обща теория на     икономиката” и откриване на конференцията – 20 ноември 2015 г. от 10.00 ч. в ауд. „Академик Иван Стефанов” (ауд. 10).
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250 Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Обща теория на икономиката”
Анка Караманлиева – инспектор катедра
Ас. Тодор Асенов
Телефони: 0631/66 256
E-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg

Заявка за участие


Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема: „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”

Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема:
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”
по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”

Свищов, 24-25 април 2015 г.


Председател  
Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Членове  
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Обучение и научни изследвания”
Проф. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

 


Председател: Проф. д-р Маргарита Богданова

Членове:

Проф. д-р Борислав Борисов Ас. д-р Юлиян Господинов
Доц. д-р Неделчо Митев Ас. Евелина Парашкевова
Доц. д-р Михаил Чиприянов Ас. Миглена Вачевска
Доц. д-р Анастасия Марчева Ас. Евгени Тодоров
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова Ас. Елица Лазарова
Гл. ас. д-р Ева Цветанова  

 


1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
4. Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища

 


1. Изпращане на резюме на доклада в размер до 400 думи на български и до 400 думи на английски език (Резюме: Code_Family_Name_abstract.doc).
      Срок: 16 март 2015 г.

Резюметата ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците в деня на откриване на конференцията.

2. Получаване на потвърждение от организаторите по ел. поща.
      Срок: 20 март 2015 г.

3. Изпращане на докладите в обем до 8 страници по ел. поща (Изисквания към докладите: Code_Family_Name_paper.doc).
      Срок: 27 април 2015 г.

4. Регистрация на участниците: 24 април 2015 г., 9.00 - 10.30 часа

5. Откриване на конференцията: 24 април 2015 г., 10.30 часа

6. Отпечатване на сборник с доклади от конференцията. Сборникът ще бъде предоставен на участниците в конференцията в срок до 20 юли 2015 г.

7. Работни езици: български, английски и руски език

8. Такса за правоучастие: 50 лева. Заплаща се от всички участници в конференцията.
Всеки участник в конференцията има право да участва само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).

9. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 24 април 2015 г.
 • по банков път в срок до 20 април 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
   Общинска банка АД - финансов център Свищов
   BIC:              SOMB BGSF
   IBAN:           BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – BGN
   Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра СП


Адрес за кореспонденция и информация:
             СА „Д. А. Ценов”
             Катедра „Стратегическо планиране”
             ул. „Емануил Чакъров” № 2
             5250 гр. Свищов

Лице за контакти:
            Веселка Димитрова
            Тел.: (0631) 66 296
            e-mail: 60splanning@uni-svishtov.bg

Настаняване на участниците:
            Хотелски комплекс Корпус Юг”, тел. 0882 552 517,
            http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174
Разходите по пребиваване (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците. 


ПЪЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

24 април 2015

9:00 – 10:30 ч.
Регистрация на участниците в конференцията

10:30 – 11:15 ч.
Тържествено откриване на конференцията, поднасяне на приветствия и адреси

11:15 – 12:00 ч.
Юбилейна международна конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ (Пленарни доклади)

12:00 ч.
Обща снимка на участниците в конференцията пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”

12:00 – 14:00 ч.
Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.
Заседания по секции

15:30 – 16:00 ч.
Кафе пауза

16:00 – 18:00 ч.  
Заседания по секции

19:00 ч.
Коктейл за гостите и участниците в конференцията


25 април 2015

9:30 – 12:00 ч. 
Заседания по секции

12.00 ч.
Закриване на конференцията

Достъпни връзки:
Пълна програма Покана Макет резюме и информация за авторите Макет доклад

International Jubilee Scientific-Practical Conference
dedicated to the 60th anniversary of the establishment of Strategic Planning Department at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
"European practices and national reflections in the planning"
Svishtov, Bulgaria, 24-25 April 2015


Chair:  
Prof. Velichko Adamov, Ph.D. - Rector of D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
Members:  
Prof. Lyuben Kirev, Ph.D. - Vice Rector of Training and Scientific Research
Prof. Teodora Dimitrova, Ph.D. - Vice Rector of Students" Policy and Academic Development
Prof. Violeta Kraeva, Ph.D. - Dean of Faculty of Management and Marketing
Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D. - Head of Strategic Planning Department
Prof. Pencho Penchev, Ph.D. - Regional Governor of Veliko Tarnovo District

Chair: Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D.

Members:

Prof. Borislav Borisov, Ph.D. Assist. Prof. Yuliyan Gospodinov, Ph.D.
Assoc. Prof. Nedelcho Mitev, Ph.D. Assist. Prof. Evelina Parashkevova
Assoc. Prof. Michail Chipriyanov, Ph.D. Assist. Prof. Miglena Vachevska
Assoc. Prof. Anastasiya Marcheva, Ph.D. Assist. Prof. Evgeni Todorov
Head assist. Prof. Nadezhda Veselinova, Ph.D. Assist. Prof. Elitsa Lazarova
Head assist. Prof. Eva Tsvetanova, Ph.D.  

1. Strategic planning of regional development
2. Business planning and competitiveness of the economy
3. Strategy for smart, sustainable and inclusive growth
4. Methodology of teaching Planning courses in universities

PRELIMINARY PROGRAM

April 24th, 2015

9:00 – 10:30
Registration of participants

10:30 – 11:15
Opening of the conference

11:15 – 12:00
International Jubilee Scientific-Practical Conference "EUROPEAN PRACTICES AND NATIONAL REFLECTIONS IN THE PLANNING" (Plenary reports)

12:00
Photo of all participants in the conference in front of the Tsenov Academy, Rectorat building 

12:00 – 14:00
Lunch break 

14:00 – 15:30
Parallel Sessions

15:30 – 16:00
Coffee break

16:00 – 18:00
Parallel Sessions

19:00
Cocktail for guests and participants


April 25th, 2015

9:30 – 12:00  
Parallel Sessions

12.00
Closing ceremony


1. Abstracts should have a maximum of 400 words in English and in the language of the paper, without any charts, tables or formulas. Abstracts have to be submitted via e-mail.
Deadline: March 16th, 2015 (template: Code_Family_Name_abstract_en.doc).
     
Abstracts will be published in a special conference abstracts’ proceedings and will be provided to participants on the opening day of the conference.

2. The organizing committee will send a confirmation notice to authors via e-mail by March 20th, 2015.

3. All papers must be up to 8 pages in length. Authors are required to use conference template (Code_Family_Name_paper_en.doc).
            Deadline for submission of the full papers via email: April 27th, 2015

4. Registration of participants: April 24th, 2015, from 9:00 to 10:30

5. Opening of the conference: April 24th, 2015, 10.30

6. Deadline for publishing the conference proceedings: July 10th, 2015

7. Working languages of the conference: Bulgarian, English and Russian

8. Participation fee: 50 EUR for all participants
Each author may submit only one paper – individually or in collaboration.

9. Payment options:
  - in cash – on April 24th, 2015 (the opening day of the conference during registration of participants)
  - bank transfer by April 20th, 2015

Bank account (for payments in EUR):
   Municipal Bank PLC – Financial Center Svishtov
   BIC:    SOMB BGSF
   IBAN: BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02
   Reason for payment: Conference fee for SP Department (name of participant)


Address:
D. A. Tsenov Academy of Economics
Strategic Planning Department
5250 Svishtov, Bulgaria
2 Em. Chakarov Str.

Contact person:
Veselka Dimitrova
Tel.: +359 631 66296
E-mail: 60splanning@uni-svishtov.bg

Accommodation:
Corpus Yug Hotel Complex, tel. +359 882 552 517,
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=224
Transport and accommodation costs will be covered by the participants.


Links:
Invitation Abstract and information about the authors Paper



Юбилейна международна научнопрактическа конференция «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»,25 – 26 октомври 2013 г.

ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТВАТА

25 октомври 2013 г.
11,00 ч. Тържествено заседание на факултетните съвети на факултет "Финанси" и факултет "Стопанска отчетност"
Ректорат, ауд. 1 "Проф. Д. Бъров"
14,30 ч. Откриване на конференцията на тема: «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи» и пленарно заседание
Ректорат, ауд. 1 "Проф. Д. Бъров"
26 октомври 2013 г.
9,30 ч. Заседания по секции
Корпус Юг
9,30 ч. Студентска конференция на тема: «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»
Ректорат

 

60 лет
ФАКУЛЬТЕТ „ФИНАНСЬI”
ФАКУЛЬТЕТ „ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ”

Юбилейная международная научно-практическая конференция
«Финансы и хозяйственная отчетность – состояние, тенденции и перспективы»
25 – 26 октября 2013 г.
Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова
г. Свиштов, Республика Болгария

 

60 years
FACULTY OF FINANCE
FACULTY OF ECONOMIC ACCOUNTING

Jubilee international scientific conference

Finance and Economic Accounting the current situation, trends and prospects
25 – 26 October 2013
the D. A. Tsenov Academy of Economics  
Svishtov, the Republic of Bulgaria

 



Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество" (по повод 10 години електронно списание "Диалог"


На 21 октомври ще се проведе Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество"
(по повод 10 години електронно списание "Диалог", 15 години Институт за нучни изследвания, 20 години списание "Бизнес управление" и трета среща-дискусия "Научната периодика в икономиката")
Научният форум се провежда под патронажа на Ректора на СА "Д. А. Ценов" - проф. д-р Величко Адамов
За повече информация
 



Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема “Бъдещето на интеграцията, бъдещето на Европейския съюз”

Катедра „Международни икономически отношения”
по случай  20 години от създаването си
ОРГАНИЗИРА
Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема
“Бъдещето на интеграцията, бъдещето на Европейския съюз”, посветена на 20 годишнината от създаването на катедра “Международни икономически отношения”  16-17 май 2013 г.

Към страницата на  конференцията.



Международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век”



Катедра "Стратегическо планиране" организира Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век” по случай 20-годишнината от създаването на специалност „Публична администрация”, която ще се проведе в гр.Свищов, 10-11 май 2013 г., Ректорат Ауд. 10 „Акад. Ив. Стефанов“

Към страницата на конференцията.



СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции и перспективи”

По случай 60 години от своето основаване
факултетите „Финанси” и „Стопанска отчетност”
при СА „Д. А. Ценов”

организират на 25-26 октомври 2013 г.  

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции и перспективи

В конференцията могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български университети. Основните тематични направления на конференцията са:

 • Финансите – теория и практика;
 • Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването;
 • Актуални проблеми на икономическата теория (микроикономика и макроикономика);
 • Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита;
 • Състояние и перспективи на контрола и анализа;
 • Статистиката на XXI век – проблеми на теорията и практиката.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително изнесена на конференцията.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да изтриете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада, както следва:

 • 1 – Финансите – теория и практика;
 • 2 – Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването;
 • 3 – Актуални проблеми на икономическата теория (микроикономика и макроикономика);
 • 4 – Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита;
 • 5 – Състояние и перспективи на контрола и анализа;
 • 6 – Статистиката на XXI век – проблеми на теорията и практиката.

Тоест, ако студент е избрал да представи доклад по тема от сферата на финансите, то файлът с неговия доклад трябва да бъде озаглавен 1_Име_Презиме_Фамилия.doc, а файлът с презентацията върху доклада –  1_Име_Презиме_Фамилия.ppt.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail finance@uni-svishtov.bg  в срок до 17.00 ч. на 15.10.2013 г.


За повече подробности и информация – кат. "Финанси и кредит"
тел. 0631/66 309
e-mail:
 finance@uni-svishtov.bg 
 


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура", 24 ноември 2014 г.

Съюзът на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Федерацията на научно-техническите съюзи, Правителството на провинция Баден Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциациятa на Дунав­ските общини „Дунав“, както и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/ - България организират международна конференция на тема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“.

На форумът ще бъде обсъдена и приета „Харта за раз­ви­тие на Долен Дунав“ за формиране на ключови политики за ускорен растеж на региона.
Конференцията ще стартира работа на 24.11.2014 г. (понеделник) от 9,30 часа в Заседателната зала на „Корпус Юг“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Проф. Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. Величко Адамов, Ректор на
СА „Д. А. Ценов
Станислав Благов, кмет на община Свищов
Пламен Стоилов, председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“
Инж. Димитър Иванов, Заместник-председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

КООРДИНАТОРИ:
Проф. д-р Андрей Захариев, зам.-председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“
Христина Стойчева – секретар на УС на СИБ


За контакт и информация:
Център за международно сътрудничество и проекти при СА „Д. А. Ценов”:
++359(0)631-66376;
cicp@uni-svishtov.bg

Телефон за резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510

Адрес за навигация: Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ 105
Уеб алокация „Корпус Юг”: www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:



Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), Свищов - 31 октомври 2014 г.

Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information



Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, 6-7 ноември 2014 г.

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие


Научно-методическа дискусия на тема: "Финансовото образование във висшите училища в България-стратегия Европа 2020" 10 ноември 2012 г.





Кръгла маса с международно участие по случай 60 години катедра "Чуждоезиково обучение"

 

По случай 60 години от своето основаване
катедра „Чуждоезиково обучение”
при СА „Д. А. Ценов” Свищов

организира

кръгла маса с международно участие:
Чуждоезиковото обучение – предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование
на 15 ноември 2012 г. от 10.00 ч.
в аула „Проф. Д. Бъров” на СА „Д. А. Ценов”

Информация за участниците:

 1. Заявките и научните доклади ще се приемат до 01.11.2012 г. на адрес: irina@uni-svishtov.bg  
 2. Регистрация – от 09.00 до 10.00 ч. в аула „Проф. Д. Бъров”.
 3. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник. Обем на доклада от 6 до 8 стандартни страници.

Програма на кръглата маса:

09.00 – 10.00 регистрация на участниците
10.00 – 10.30 откриване и поднасяне на цветя пред паметника на Дарителя
10.30 – 12.00 представяне на докладите
12.00 – 13.00 обяд
13.30 – 15.00 доклади и дискусии по секции/езици
15.00 – 15.30 кафе пауза
15.30 – 17.00 доклади и дискусии по секции/езици
17.00 – закриване

Заявка за участие

Име, презиме, фамилия: …………………………………………………………………

Научно звание и степен: …………………………………………………………………

Месторабота: ……………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

Телефон за връзка : ………………………………………………………………………

Ще участвам  с доклад/презентация                       да / не
                                                           (ненужното се изтрива)
Ще участвам само в дискусиите                                  да / не
                                                           (ненужното се изтрива)
Ще предоставя доклад в електронен формат       да / не
                                                           (ненужното се изтрива)

Заглавие на доклада: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Съавтори:  …………………………………………………………………………………………………

Адреси за контакти:
irina@uni-svishtov.bg
mmihaylova@uni-svishtov.bg

тел. 0631/66 366

Катедра „ЧЕО”
СА „Д.А.Ценов”
ул. „Е.Чакъров” 2, Свищов

 

 

 



Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия „Европа 2020”

Във връзка с решение на Министерския съвет относно обявяване на 09.11.2012 г. за Ден на национален траур, в сътветствие с чл.90(5) от Правилника за прилагане на закона за държавния протокол и Решения №6/07.11.2012 г. (т.1) от заседание на Катедрения съвет на катедра "Финанси и кредит", Организационния комитет за честванията "60 ГОДИНИ ПЪРВА БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КАТЕДРА" отлага за 10 ноември (събота) всички предварително обявени двудневни научни изяви.

Актуализираната програма на конференцията може да намерите ТУК.


Официална покана
Информация за участниците

 



60 години катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”

Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”

Международна юбилейна научна конференция:
„Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”
8-9.11.2011 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, програмният и организационният комитет най-любезно Ви канят за участие в Международната юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж” и тържествата по отбелязване на 75-годишнината на висшето училище.
С Вашето участие ще потвърдите ангажираността на българския научен, политически и бизнес елит към силата на традициите и ценностите на академизма!

Тематични направления на конференцията:
   А. „Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване”
   Б. „Счетоводство, контрол, одит, статистика и математика”
   В. „Мениджмънт, маркетинг, международна икономика и информационен бизнес”
   Г. „Отрасли на икономиката”

Програма на събитията, съпътстващи тържественото честване на 75-годишнината на Стопанска Академия "Д. А. Ценов"


14-15 октомври

Международна научна конференция на тема "Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието" по случай 45 годишнината от създаване на катедра "Бизнес-информатика"

20 октомври
Конкурс за студентско есе по случай 75-годишнината - "АКАДЕМИЯ НА ТРАДИЦИИ, АКАДЕМИЯ НА ИНОВАЦИИ"

21 октомври
Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество"
(по повод 10 години електронно списание "Диалог", 15 години Институт за нучни изследвания, 20 години списание "Бизнес управление" и трета среща-дискусия "Научната периодика в икономиката")
Научният форум се провежда под патронажа на Ректора на СА "Д. А. Ценов" - проф. д-р Величко Адамов

 



КОНКУРС-ЕСЕ НА ТЕМА: "ЗНАНИЕ И МЕНИДЖЪРСКА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ", 15.12.2011

Стопанска академия “Д.А.Ценов”
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Катедра “Мениджмънт”
Студентски съвет
ОРГАНИЗИРАТ
КОНКУРС-ЕСЕ
НА ТЕМА:
"ЗНАНИЕ И МЕНИДЖЪРСКА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ"
І-ви кръг: Ще се проведе на 15 декември 2011 г. от 9,30 часа  в конферентната зала – корпус “Юг”. Могат да участват студенти от всички специалности и курсове.
ІІ-ри кръг: Класираните от 1-во до 15-то място есета участват във финалния кръг на учебната база на СА `Д.А.Ценов" в с. Орешак, в периода от 20-23 април 2012 г.
Записвания за участие в катедра “Мениджмънт”, вътрешен телефон 291
Срок за записване: 10 декември 2011 г.
Организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата.



Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество" (по повод 10 години електронно списание "Диалог"


На 21 октомври ще се проведе Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество"
(по повод 10 години електронно списание "Диалог", 15 години Институт за нучни изследвания, 20 години списание "Бизнес управление" и трета среща-дискусия "Научната периодика в икономиката")
Научният форум се провежда под патронажа на Ректора на СА "Д. А. Ценов" - проф. д-р Величко Адамов
За повече информация
 



Международна научна конференция на тема "Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието"

На 14-15 октомври ще се проведе Международна научна конференция на тема "Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието" по случай 45 годишнината от създаване на катедра "Бизнес-информатика"
За информация



Десета национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”


Уважаеми колеги,
     Управителният съвет на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” - София има удоволствието да Ви покани на юбилейната Десета национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”.  

Съорганизатори на конференцията са:

 1. Висше училище по застраховане и финанси – София
 2. Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
 3. Национален осигурителен институт – София
 4. Комисия за финансов надзор – София
 5. Асоциация на българските застрахователи – София
 6. Асоциация на застрахователните брокери в България – София
 7. Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
 8. Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване
 9. Вестник “Застраховател прес” - София

 

Конференцията ще се проведе на 34 ноември 2011 г. в гр. София -  1618, ЖК „Овча Купел”, ул. „Гусла” № 1, Учебен корпус на Висшето училище по застраховане и финанси.

Тематични направления:

            І. „Визии за следкризисното развитие на застрахователния пазар”

v  Уроците от секторната цикличност и пазарната конюнктура в общото застраховане, животозастраховането и презастраховането през периода на кризата.

v  Държавни и корпоративни приоритети и политики за развитие на финансово стабилна и конкурентна система за застраховане и презастраховане в условията на растеж на икономиката.

v  Как да капитализираме, повишим конкурентоспособността, качеството на обслужване и управлението на застрахователното дружество?

ІІ. „Визии за следкризисното развитие на осигурителните системи в 

       България”:

v  Уроците и последствията от политиките за развитие и управление на публичното социално и здравно осигуряване през периода на кризата.

v  Цикличност, пазарна конюнктура и възможности за растеж на допълнителното пенсионно и здравно осигуряване в условията на оживление на икономиката.

v  Как да повишим пазарния дял, финансовата стабилност, конкурентоспособността и качеството на обслужване на осигурителното дружество?

 

           III. „Застраховане, осигуряване, капиталови пазари и финансово предприемачество на бъдещото”: „Европа - 2020”, Национална стратегическа референтна рамка и Националната програма за реформи 2011-2015г.

 

         Юбилейната Десета национална конференция се провежда под патронажа на г-н Стоян Мавродиев – председател на КФН и пленарното участие на г-н Румен Георгиев и г-жа Цветанка Крумова - изпълнителни директори на Застрахователно акционерно дружество „Армеец”. Поканени за участие в дискусията са представители на институциите съорганизатори, академични преподаватели от университети в България, Полша, Русия, Сърбия, Македония и Гърция.

 

Срок за изпращане на заявките за участие – 13 октомври 2011 г. (име и фамилия; месторабота; адрес за кореспонденция; e-mail; тема на доклада, резерва-ция за хотел: - ....... ноември и ...... ноември 2011 г.

Срок за представяне на докладите за отпечатване в специален сборник с ре-дакционна колегия – 10 декември 2011 г. в максимален размер от 8 стандартни страници на хартиен и електронен носител.

Адрес за изпращане на заявките и докладите:

1000 София, ул. “Аксаков” № 16, Фондация „проф.д-р В.Гаврийски”

            тел./факс:846 72 54

            E-mail: office@gavriiski.com

Представяне на програмата на пленарното и секционните заседания – в деня на конференцията.

            Регистрация на участниците: 3 ноември, 13,00 – 14,30 ч. Учебен корпус на Висшето училище по застраховане и финанси

Откриване на конференцията – 14.30 часа на 3 ноември /четвъртък/ 2011 г.

Допълнителна информация за конференцията можете да получите на сайта:www.office@gavriiski.com

 

           Искрено се надявам на предстоящия форум да Ви осигурим условия за творческа дискусия и среда за професионални контакти с нови колеги и приятели.

                                            

               

                                                                    Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,

                                                                              Председател на УС на Фондация

                                                                               „проф. д-р В. Гаврийски”