БАНКА -  Централна кооперативна банка - Свищов:
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC - CECBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ТРИТЕ ИМЕНА, ЕГН и факултетен номер на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".