Изпълнение на проекти – Кампания 2020

Код на проект

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Общ брой точки НФО

Решение

на АЕК

1

1-2020

Потенциалът за конвергенция в ЕС в контекста на Европейския стълб на социалните права

доц. д-р Маргарита Шопова

100

Изпълнен проект

2

10-2020

Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна

доц. д-р Искра Пантелеева

100

Изпълнен проект

3

4-2020

Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери

доц. д-р Румен Ерусалимов

99

Изпълнен проект

4

13-2020

Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България

доц. д-р Красимира Славева

99

Изпълнен проект

5

6-2020

Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България

проф. д. ик. н. Таня Горчева

96

Изпълнен проект

6

3-2020

Оценка на качеството на областните стратегии за социални услуги

доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

94

Изпълнен проект

7

12-2020

Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България

доц. д-р Пламен Йорданов

92

Изпълнен проект

8

7-2020

Модели за изграждане на логистични вериги в селското стопанство

доц. д-р Маруся Станчева-Линкова

92

Изпълнен проект

9

5-2020

Изследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район

доц. д-р Петранка Мидова

88

Изпълнен проект

10

16-2020

Интегрирана отчетност в управлението на предприятието

гл. ас. д-р Ради Димитров

87

Изпълнен проект

11

8-2020

Предиктивно моделиране на потребителския избор със софтуер с отворен код

доц. д-р Тодор Кръстевич

86

Изпълнен проект

12

9-2020

Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор

гл. д-р Марияна Павлова-Бънова

73

Изпълнен проект