Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2015 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екип с основни участници от катедра

1

2-2015

Електронните разплащания – тенденции и рискове при тяхното използване – ръководител на екипапроф. д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

2

4-2015

Властови решения и поведенчески подходи за устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията – ръководител на екипа: доц. д-р Анатолий Асеновф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

3

5-2015

Счетоводната информация – фактор а подобряване управлението на предприятието – ръководител на екипа: доц. д-р Галя Иванова-Кузмановаф-т СО, к-ра СО

СО

4

6-2015

Мениджмънт на аграрните предприятия при обучението на студентите по аграрна икономика – ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажеваф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

5

8-2015

Възможности за подобряване усвояването на европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния контрол – ръководител на екипа: доц. д-р Крум Крумовф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

6

10-2015

Разработване на интелигентна информационна система за мониторинг и контрол във висше училище с Tableau® – ръководител на екипадоц. д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

7

11-2015

Задължителното застраховане при пазарни условия – ръководител на екипапроф. д-р Боян Илиев, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

8

12-2015

Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху развитието на земеделското застраховане в България – ръководител на екипадоц. д-р Румен Ерусалимов, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

9

14-2015

Доброволчеството в България – състояние, тенденции и перспективи – ръководител на екипадоц. д-р Ирена Емилова, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

10

15-2015

Проучване върху възможностите и проблемите на интегрираното производство в агросектора – ръководител на екипадоц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

11

16-2015

Съвременни форми за съвместен бизнес – ръководител на екипапроф. д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

12

17-2015

Изследване потенциала на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение в ефективна бизнес практика – ръководител на екипадоц. д-р Петя Попова, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

13

18-2015

Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас – ръководител на екипадоц. д-р Здравко Любенов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

14

21-2015

Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми – ръководител на екипадоц. д-р Маруся Линкова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

15

22-2015

Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност – ръководител на екипапроф. д-р Атанас Атанасов, ф-т СО, к-ра СО

СО

16

23-2015

Правни и организационни проблеми при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност – ръководител на екипадоц. д-р Пенко Димитров ф-т ПТБ к-ра ПНЕ

ПНЕ

17

24-2015

Трансфер на знания и комуникационни умения посредством казусно обучение по чужди езици – ръководител на екипадоц. д-р Драгомир Илиев, ф-т ММ, к-ра МИО

ЧЕО

18

25-2015

Разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион – ръководител на екипадоц. д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2015 г.


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екип с основни участници от катедри

1

ИП1-2015

Оценка на въздействието на мултимедийното интерактивно обучение върху степента на усвояемост от страна на студентите на знания по финансови и банкови науки – ръководител на екипа: доц. д-р Анелия Радулова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2

ИП2-2015

Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационно-комуникационни технологии - ръководител на екипа: доц. д-р Светослав Илийчовски, ф-т ПТБ, к-ра ТТБ

ТТБ

3

ИП3-2015

Изследване приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение - ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Шишманова, ЦСФО и ЦПО

ЦСФО и ЦПО

4

ИП5-2015

Подобряване на условията за обучение и научни изследвания на студентите в ОКС „Магистър” редовна форма - ръководител на екипа: доц. д-р Михаил Чиприянов, ЦДО и ЦМОРФ

ЦДО и ЦМОРФ

5

ИП6-2015

Изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в РБългария - ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП)

СП

6

ИП7-2015

Изграждане на център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество - ръководител на екипа: доц. д-р Искра Пантелеева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

7

ИП8-2015

Лаборатория за научни изследвания на докторанти в областта на световното стопанство и международните икономически отношения - ръководител на екипа: доц. д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

8

ППНИ1-2015

Научна периодика в СА «Д. А. Ценов» - 2015 г. - ръководител на екипапроф. д-р Божидар Божинов,ф-т Финанси, к-ра ФК

 

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2015 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екип с основни участници от катедри

1

К1-2015

Юбилейна международна научно-практическа конференция, посветена на 60-годишнината на катедра «Стратегическо планиране» на тема «Европейски практики и национални рефлексии в планирането» - ръководител на екипадоц. д-р Михаил Чиприяновф-т ММ, к-ра СП

СП

2

К3-2015

Юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината на катедра «История, философия, социология» на тема «Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения» - ръководител на екипапроф. д-р Иван Върбановф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС

3

К4-2015

Юбилейна научна конференция, посветена на 65-годишнината на катедра «Обща теория на икономиката» на тема «Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите» - ръководител на екипадоц. д-р Йордан Василевф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

4

К5-2015

Кръгла маса, организирана от к-ра ИБП и к-р ПНЕ на тема «Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България» - ръководител на екипапроф. д-р Любчо Варамезовф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП и ПНЕ

5

К6-2015

Орагнизиране и провеждане на студентски научен форум «Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии» - ръководител на екипадоц. д-р Веселин Поповф-т ММ, к-ра БИ

БИ