Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2013 - 2014 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисовф-т ММ, к-ра СП

СП

2.

Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари – ръководител на екипа: доц. д-р Пламен Пътевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Усъвършенстване на бакалавърското обучение по „Финанси”– ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2013 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България – изпълнител на проекта: проф. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2.

Електронната търговия в застраховането – фактор за повишаване конкурентоспособността на застрахователните дружества – ръководител на екипа: доц.д-р Румен Ерусалимов, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

3.

Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г. – изпълнител на проектаас. д-р Юлиян Господинов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

4.

Приложение на екологичните стандарти при управление на природоползването и природоопазването – ръководител на екипа:доц. д-р Христо Сирашки, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

5.

Оценка на маркетинговата ефективност – проблеми и възможни решения – изпълнител на проекта: доц. д-р Иван Марчевскиф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

6.

Прогнозиране на продажбите на бързооборотни потребителски стоки на базата на данни от продажбени трансакции с вероятностни дискретни модели – ръководител на екипа: доц. д-р Тодор Кръстевичф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

7.

Рисковете при пазарното поведение на индустриалните бизнес организации – ръководител на екипа: доц. д-р Петър Къневф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

8.

Възможности за изграждане на интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията – ръководител на екипа: проф. д-р Михаил Дочевф-т СО, к-ра СО

СО

9.

Правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор – ръководител на екипа: доц.д-р Крум Крумовф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

10.

Симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика – ръководител на екипа: доц.д-р Виолета Блажева,ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

11.

Моделът за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор на РБългария – адекватност, приложимост и ефективност – ръководител на екипапроф. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

12.

Проучване потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в  публичния и частен сектор в България – ръководител на екипадоц. д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

13.

Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България – ръководител на екипадоц.д-р Веселин Попов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

14.

Сравнително изследване на дейностите и резултатите при прилагането на смесено обучение в чуждоезикови и не-чуждоезикови дисциплини в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов – изпълнител на проектаст. преп. Петър Тодоров, ф-т Финанси, к-ра ЧЕО

ЧЕО

15.

Статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България – ръководител на екипадоц. д-р Пламен Петков, ф-т СО, к-ра МС

МС

16.

Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони на РБългария – ръководител на екипадоц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

17.

Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление – ръководител на екипадоц. д-р Анастасия Марчева, ф-т ММ, к-ра СП

СП

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2013 г.


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Научна периодика и научноприложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2013 г. - ръководител на екипапроф. д-р Андрей Захариевф-т Финанси, к-ра ФК

 

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2013 - 2014 г.


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Изграждане на инфраструктура за изследване на платформите, поддържащи работата в екип при  разработването на софтуер – ръководител на екипа: доц. д-р Богомил Трайков, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

2.

Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки - ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2013 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Организиране и провеждане на международна научнопрактическа конференция «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи» - ръководители на екипапроф. д-р Румяна Лиловаф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2.

Конкурс за есе + Майсторски клас „Възможности за усъвършенстване качеството на обучение на студентите чрез научни и практически изяви” – ръководител на екипадоц. д-р Крум Крумовф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

3.

Международна научна конференция посветена на 20 годишнината на специалност „Публична администрация” – “Стандарти и предизвикателства през публичната администрация през ХХІ век” – ръководител на екипадоц. д-р Неделчо Митевф-т ММ, к-ра СП

СП

4.

„20 години катедра „Международни икономически отношения” – иновация чрез интеграция” – ръководител на екипадоц. д-р Галина Захариеваф-т ММ, к-ра МИО

МИО