Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2012 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналото – ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2.

Теоретико-приложни аспекти на счетоводната политика и възможности за нейното оптимизиране в нефинансовите предприятия – ръководител на екипа: Доц. д-р Атанас Атанасов, ф-т СО, к-ра СО

СО

3.

Състояние и насоки за подобряване на енергийната ефективност на недвижимите имоти в България – ръководител на екипа: проф. д-р Марияна Божинова, ф-т ММ, к-ра ТТБ

ТТБ

4.

Проучване на възможностите за повишаване конкурентоспособността на фирмите от пивоварната промишленост в България – ръководител на екипа: Проф. д-р Снежана Найденова, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

5.

Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите (ВРМ) в българската практика - ръководител на екипа: проф. д-р Виолета Краева, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

6.

Социалната корпоративна отговорност в европейската практика и у нас – ръководител на екипа: проф. д-р ик. н. Таня Горчева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

7.

Маркетингов анализ на пазарен сегмент „подрастващи” пазаруващи online – ръководител на екипа: Доц.д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

8.

Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми – ръководител на екипа: Доц.д-р Крум Крумовф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

9.

Гъвкава заетост в българските бизнес организации – ръководител на екипа: Доц.д-р Петър Къневф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

10.

Изследване и анализ на възможностите и използването на системите за управление на съдържанието в съвременните бизнес организации – ръководител на проект: Доц.д-р Веселин Поповф-т ММ, к-ра БИ

БИ

11.

Волатилност на съотношенията между макроикономическите показатели на Системата на националните сметки (2000 - 2011 г.) – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоровф-т СО, к-ра МС

СП

12.

Предиктивен анализ на търсенето на пакетни телекомуникационни услуги с дискретни изборни модели – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевичф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

13.

Стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи на пазара на туристически продукти – ръководител на екипа: проф. д-р Петър Банчевф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

14.

Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния – ръководител на екипа: Доц.д-р Галина Захариеваф-т ММ, к-ра МИО

МИО

15.

Индустриалната политика – теория и практика – ръководител на екипа: Доц.д-р Анета Деневаф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

16.

Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион (етап ІІ) – ръководител на екипа: проф. д-р Маргарита Богдановаф-т ММ, к-ра СП

СП

17.

Възможности за усъвършенстване на корпоративните информационни системи посредством аналитични системи и технологии – ръководител на екипа: проф. д-р Красимир Шишмановф-т ММ, к-ра БИ

БИ

18.

Човешкият фактор и неговата роля в развитието на икономика, основана на знания – ръководител на екипа: проф. д-р Милка Бакърджиеваф-т ММ, к-ра СП

СП

19.

Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия – ръководител на екипа: Доц.д-р Любчо Варамезов,ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

20.

Управление на реализацията на проект за фотоволтаична електроцентрала – ръководител на екипа: Проф. д-р ик. н. Камен Каменовф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

21.

Производство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция – ръководител на екипаДоц.д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

22.

Междукултурните компетенции – средство за постигане на синергичен ефект в международния бизнес – ръководител на екипаДоц.д-р Драгомир Илиев, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

23.

Актюерски и статистически методи за оценка на техническите резерви и риска за резерви на застрахователните компании – изпълнител: Гл. ас. Катя Чиприянова, ф-т СО, к-ра МС

МС

24.

Анализ на конкурентоспособността на туристическия бизнес в РБългария – ръководител на екипаДоц.д-р Росица Колева, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

25.

Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите изучаващи туристически дисциплини – ръководител на екипаДоц.д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

26.

Анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България – изпълнител на проекта: Гл. ас. Таня Илиева, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2012 г.


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Възможности за повишаване качеството на научните изследвания за целите на професионалното и факултативното обучение чрез използване на мултимедийни системи - ръководител на екипадоц. д-р Пенка Шишмановадиректор ЦСФО и ЦПО

ЦСФО

2.

Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки - ръководител на екипаДоц.д-р Стефан Симеонов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Оборудване и модернизация на компютърна зала за научни изследвания на докторанти - ръководител на екипаДоц.д-р Красимира Славеваф-т СО, к-ра МС

МС

4.

Създаване на виртуална лаборатория за научни и научноприложни изследвания и контрол – ръководител на екипа: Доц. д-р Георги Иванов, ф-т СО к-ра КАСД

КАСД

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2012 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Организиране и провеждане на международна научнопрактическа конференция «Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на ЧИС и ГУАМ» - Албена 2012» - ръководител на екипаДоц. д-р Светослав Илийчовскиф-т ПТБ, к-ра ТТБ

ТТБ

2.

Кръгла маса "Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието" ръководител на екипаДоц. д-р Неделчо Митевф-т ММ, к-ра СП

СП

3.

Юбилейна конференция посветена на 45 годишнината на катедра „Мениджмънт” – “Човешкия фактор в управлението” – ръководител на екипаДоц. д-р Цветан Дилковф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

4.

„60 години първа българска финансова катедра” ръководител на екипаДоц. д-р Румяна Лиловаф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

5.

Юбилейна кръгла маса посветена посветена на 60 годишнината на катедра „Чуждоезиково обучение” – “Чуждоезиковото обучение – предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование” – ръководител на екипа: Ст. преп. Елка Узуноваф-т Финанси, к-ра ЧЕО

ЧЕО