Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2011 - 2012 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Имплементирането на съвременни методи в обучението по чужд език – ръководител на екипа: Доц.д-р Иван Спиридоновф-т ММ, к-ра МИО

ЧЕО

2.

Проучване развитието на зелената икономика в РБългария като приоритетна стратегия на Европа 2020 - ръководител на екипа: Доц.д-р Цветан Дилков, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

3.

Проучване влиянието на основните бизнесприоритети пред индустриалния мениджмънт в условията на глобализация - ръководител на екипа: Доц.д-р Цветан Дилков, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2011 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Обучението на персонала – генератор на фирмени знания – ръководител на екипа: Доц. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

2.

Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза – ръководител на екипа: Доц. д-р Любомир Иванов, ф-т СО, к-ра МС

МС

3.

Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите – ръководител на екипа: Доц.д-р ик. н. Таня Горчева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

4.

Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – ръководител на екипа: Доц. д-р Виолета Краева, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

5.

Системата на националните сметки – инструмент на макроикономическия анализ - ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоров, ф-т СО, к-ра МС

МС

6.

Доходи, потребление, икономически растеж – ръководител на екипа: Доц.д-р Огнян Марков, ф-т СО, к-ра СФК

ОТИ

7.

Оценяване на готовността за плащане и на ценовата чувствителност към образователни услуги чрез изборни експерименти – ръководител на екипа:Доц.д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

8.

Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор – ръководител на екипа: Проф.д-р Георги Баташкиф-т СО, к-ра СО

СО

9.

Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България – ръководител на екипа: Доц.д-р Божидар Божиновф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

10.

Приложение на европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България – изпълнител на проект: Доц.д-р Никола Георгиевф-т ПТБ, к-ра ИФС

 

11.

Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост – ръководител на екипа: Доц.д-р Анета Деневаф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

12.

Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на Общата аграрна политика на Европейския съюз – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Гергановф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

13.

Съвременно обучение по счетоводство в СА “Д. А. Ценов” в унисон с националните и европейските приоритети – ръководител на екипа: Доц.д-р Атанас Атанасовф-т СО, к-ра СО

СО

14.

Участие на жените предприемачи в селското стопанство – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Гергановф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

15.

Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци – ръководител на екипа: Проф.д-р Георги Баташкиф-т СО, к-ра СО

СО

16.

Изследване и анализ на използването на Интернет технологии в бизнеса на малките и средните предприятия в България и в Европейския съюз – ръководител на екипа: Доц.д.и.н. Румен Върбановф-т ММ, к-ра БИ

БИ

17.

Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия – ръководител на екипа: Доц.д-р Кирил Митовф-т СО, к-ра АСД

КАСД

18.

Изследване и анализ на инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост и други икономически и социални последствия в условията на криза – ръководител на екипа: Доц.д-р Валентин Милинов,ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

19.

Застраховането и осигуряването в контекста на икономическия профил на социалната сигурност в условията на пазарно стопанство – ръководител на екипа: Доц.д-р Боян Илиевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

20.

Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА “Д. А. Ценов” – ръководител на екипаДоц.д-р Михаил Чиприянов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

21.

Проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници – ръководител на екипаДоц.д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

22.

Предизвикателствата пред човешките ресурси в големите български предприятия – ръководител на екипаДоц.д-р Петър Кънев, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

23.

Създаване на методика за управление на риска в бизнесорганизациите (организоционно-технологичен аспект) – ръководител на екипаДоц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

24.

Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на “Стратегия Европа 2020 - ръководител на екипа: Доц.д-р Васил Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

25.

Банковият мениджмънт – фактор за стабилна финансова система – ръководител на екипаДоц.д-р Теодора Димитрова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

26.

Възможности за използване на web-базирани приложения при усъвършенстване на информационните системи на лечебните заведения – ръководител на екипаДоц.д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

27.

Изследване и анализ на специализацията на България в областта на външната търговия с аграрни продукти – изпълнител на проект: Гл. ас. д-р Карина Саркисян, ф-т ММ, к-ра МИО

 

28.

Данъчната политика като инструмент за устойчив икономически растеж – ръководител на екипа: Почетен проф. д-р Величко Адамовф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

29.

Териториална организация на застрахователното акционерно дружество – изпълнител на проект: Гл. ас. Христина Атанасова, ф-т ПТБ, к-ра ПНЕ

 

30.

Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България – ръководител на екипаДоц.д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра СФК

КАСД

31.

Детерминанти на икономическия растеж и доходите в България – изпълнител на проект: Гл. ас. д-р Галин Стефанов, ф-т ММ, к-ра МИО

 

32.

Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол – ръководител на екипаДоц.д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра СФК

КАСД

33.

Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион – ръководител на екипаДоц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

34.

Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешноотрасловата търговия на България – ръководител на екипаДоц.д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

35.

Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 – ръководител на екипаДоц.д-р Даниел Врачовски, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

36.

Равновесие в стохастични модели за оптималност с приложения в икономиката – изпълнител на проект: Гл. ас. Нонка Георгиева, ф-т СО, к-ра МС

 

37.

Техники за графичен анализ на пазарния тренд – ръководител на екипаДоц.д-р Ангел Ангелов, ф-т Финанси к-ра ФК

ФК

38.

Изследване пазара на приложения за web-анализ – ръководител на екипаДоц.д-р Иван Марчевскиф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

39.

Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996 - 2010 г.” – ръководител на екипаДоц.д-р Пенка Горановаф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

40.

Компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания по счетоводство с използване на счетоводен софтуер и банкови автоматизирани информационни системи - ръководител на екипаПроф.д-р Михаил Дочевф-т СО, к-ра СО

СО

41.

Изследване и анализ на възможностите на комуникационната инфраструктура и програмното осигуряване на СА “Д. А. Ценов” за преминаване към комуникационния протокол IPv6 - ръководител на екипаДоц.д-р Веселин Поповф-т ММ, к-ра БИ

БИ

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2011 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна конференция посветена на 15 годишнината на ИНИ и 10 годишнината на сп. «Диалог» - «Капитализъм и талантизъм» - ръководител на екипаДоц. д-р Светослав Илийчовскиф-т ПТБ, к-ра ТБ

 

2.

Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 20 годишнината на ф-т ПТБ и на к-ра ТБ - “Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика” – ръководител на екипаДоц. д-р Марияна Божиноваф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

3.

Юбилейна международна конференция посветена на 45 годишнината на катедра Бизнесинформатика – “Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието” – ръководител на екипаДоц. д-р Красимир Шишмановф-т ММ, к-ра БИ

БИ