Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2009 - 2011 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Външнотърговската специализация и икономически растеж на страните от ЕС – ръководител на екипаДоц.д-р Галина Захариеваф-т ММ, к-ра МИО

 

2.

Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура - Доц. д-р Стефан Симеоновф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Производство на електроенергия от растителна биомаса – оценка на потенциала и ефективността - ръководител на екипаДоц. д-р Стефан Симеоновф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

ПРОЕКТ НА КАТЕДРА МЕНИДЖМЪНТ
Проучване развитието на човешкия фактор в България в условията на новата икономика – ръководител на екипа: Доц. д-р Мария Андреева, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2009 - 2010 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

ПРОЕКТ НА АКЦ
Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии – ръководител на екипаДоц. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК, ДИРЕКТОР АКЦ

 

2.

Персоналните финанси – първично звено на финансовата система – ръководител на екипа: Доц.д-р Ангел Ангеловф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Изследване на състоянието и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия – ръководител на екипа: Доц.д-р Румен Върбанов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

4.

Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии «антибедност» в РБългария в контекста на Европейския социален модел – ръководител на екипа: Доц.д-р Никола Георгиев, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС

5.

Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА «Д.А.Ценов" – ръководител на екипаДоц.д-р Иван Спиридоновф-т ММ, к-ра МИО

МИО

6.

Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие – ръководител на екипаДоц.д-р Маргарита Богдановаф-т ММ, к-ра СП

СП

7.

Анализ на развитието на туристическите клъстери – ръководител на екипаДоц.д-р Марияна Божиноваф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

8.

ПРОЕКТ НА ЦСФО
Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието (Изграждане на виртуална социална мрежа EduCique.bg© за колаборативно обучение в СА "Д.А.Ценов") – ръководител на екипаДоц.д-р Тодор Кръстевич, ДИРЕКТОР ЦСФО

 

9.

Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА «Д.А.Ценов» - ръководител на екипаДоц. д-р Георги Ивановф-т СО, к-ра СФК

СФК

10.

Възпитаниците на СА «Д.А.Ценов» - стратегически ресурс в позиционирането й на образователния пазар (Проект "Алумни") – ръководител на екипаДоц.д-р Иван Върбановф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС

11.

Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА "Д.А.Ценов" и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет – ръководител на екипа:Доц. д-р Иван Марчевскиф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

12.

Изследване на връзката «външни екологични разходи и екоефективност» при производството на енергия – ръководител на екипПроф. д-р Снежана Найденоваф-тФинанси, к-ра ОТИ

ИБП

Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2009 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) – ръководител на екипа: Доц. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

2.

Изследване възможностите за адаптиране към информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия – ръководител на екипа:Доц.д-р Виолета Краева, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

3.

Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение - ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия – ръководител на екипа: Доц. д-р Огнян Марков, ф-т СО, к-ра СФК

СФК

5.

Разработване на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании - ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

6.

Съвременни предизвикателства пред развитието на селския туризъм в България - ръководител на екипа: Доц.д-р Янко Коралиев, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

7.

Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия – ръководител на екипа: Доц.д-р Красимир Кунев, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

8.

Биогоривата в България – съвременни тенденции и предизвикателства – ръководител на екипа: Доц.д-р Петя Емилова, АИф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

9.

Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образоватения продукт – ръководител на екипаДоц.д-р Стефан Стефанов, ф-т СО, к-ра МС

МС

10.

Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България – ръководител на екипаДоц.д-р Марияна Божиноваф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

11.

Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България – ръководител на екипаДоц.д-р Жельо Вътевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

12.

Изследване на екологичното равновесие в планинските райони (по примера на община Самоков) – ръководител на екипаДоц.д-р Георги Сирашкиф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

13.

Проучване възможностите за изграждане на система за проектно управление в Комплекс «Марица-Изток» - методологически и практико-приложни аспекти – Гл. ас.  Христо Сирашкиф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

14.

Разработване на маркетингови стратегии за аграрен подсектор – ръководител на екипаДоц.д-р Пенка Горановаф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

15.

Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика – ръководител на екипаДоц.д-р Георги Баташкиф-т СО, к-ра СО

СО

16.

Рейтингова система за оценка на общинските финанси – ръководител на екипаДоц.д-р Ангел Ангеловф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

17.

Структурните промени – парадигма на новата икономика – ръководител на екипаДоц.д-р Тодор Тодоровф-т СО, к-ра МС

МС

18.

Проблеми на качеството в агробизнеса – ръководител на екипаДоц.д-р Теодора Георгиеваф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

19.

Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието – ръководител на екипаДоц.д-р Анета Деневаф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

20.

Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България – ръководител на екипаДоц.д-р Красимир Шишмановф-т ММ, к-ра БИ

БИ

21.

Лонгитюден анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни модели – ръководител на екипаДоц.д-р Тодор Кръстевичф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

22.

Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект) – ръководител на екипаДоц. д-р Борислав Борисовф-т ММ, к-ра СП

СП

23.

Изследване на факторите, детерминиращи производителността на труда в България на ниво «отрасъл» - Ст.ас. д-р Галин Стефановф-т ММ, к-ра МИО

МИО

24.

Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на финансова децентрализация - ръководител на екипа: Доц.д-р Стоян Проданов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

25.

Възможности за формиране на агротуристически продукт в България – ръководител на екипДоц. д-р Марина Николова,ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

26.

Влияние на енергийния комплекс «МАРИЦА-ИЗТОК» върху производството на екологична земеделска продукция - ръководител на екип: Доц. д-р Марина Николова,ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

27.

Работна сила в здравеопазването – предизвикателства на реформата – ръководител на екип: Доц. д-р Кольо Колевф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

28.

Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза – ръководител на екипДоц. д-р Пламен Пътевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

29.

"Изграждане на специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти" – ръководител на екипДоц. д-р Андрей Захариевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2009 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Научно-практическа конференция «НАУЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ» - ръководител на екипаДоц.д-р Анатолий Асеновф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

2.

Международна научно-практическа конференция "СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА В ИНФОРМАЦИОННАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ" – ръководител на екипаДоц. д-р Михаил Дочевф-т СО, к-ра СО

СО

3.

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител на екипДоц. д-р Андрей Захариевф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

Юбилейна научно-практическа конференция по повод 25г катедра "Аграрна икономика" "АГРАРНИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА" – ръководител на екипДоц. д-р Марина Николоваф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

5.

"ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗБРАБОТКИ ЧРЕЗ БЕНЧМАРКИНГ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ" – ръководител на екипДоц. д-р Иван Марчевскиф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг